Câu hỏi thường gặp

I. Bắt đầu sử dụng

Các vấn đề khi kích hoạt

1. Khi kích hoạt công ty chương trình báo ” Mã số thuế đã được sử dụng” (MST trùng) thì phải làm thế nào?

2. Tại sao phần mềm lại báo hết hạn dùng thử trong khi thực tế thuê bao vẫn còn thời hạn sử dụng?

3. Tại sao tôi đã kích hoạt giấy phép sử dụng nhưng phần mềm lại báo dùng thử?

4. Tôi không nhận được email kích hoạt sử dụng dịch vụ thì phải làm như thế nào?

Các vấn đề khi thiết lập thông tin ban đầu và phân quyền ứng dụng

1. Làm thế nào để lấy dữ liệu Cơ cấu tổ chức và Danh sách hồ sơ lao động từ hệ thống AMIS Nhân sự sang AMIS BHXH?

2. Tôi không vào được ứng dụng Hệ thống trên MISA AMIS thì phải làm sao?

3. Tại sao khi truy cập vào phần mềm tôi lại không nhìn thấy tất cả các phân hệ?

Các vấn đề liên quan đến đăng ký cấp mã đơn vị, sử dụng dịch vụ

1. Đơn vị của tôi chưa có Mã đơn vị (mã BHXH cấp), muốn khai báo thông tin BHXH của đơn vị để sử dụng AMIS BHXH thì thực hiện như thế nào?

2. Tôi muốn đăng ký xin cấp mã đơn vị tham gia BHXH lần đầu thì làm thế nào?

3. Đăng ký cấp mã đơn vị bằng hồ sơ giấy được thực hiện như thế nào?

4. Đã kích hoạt dịch vụ theo email nhưng thông tin sử dụng dịch vụ vẫn đang chờ kích hoạt thì phải làm thế nào?

5. Khi đăng ký dịch vụ BHXH điện tử, chương trình thông báo ”đơn vị đã đăng ký IVAN” thì phải làm thế nào?

6. Nếu đăng ký cấp Mã đơn vị lần đầu không thành công thì làm như thế nào?

7. Ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ bị từ chối thì phải làm thế nào?

8. Tôi muốn thay đổi email nhận thông báo của cơ quan BHXH thì làm như thế nào?

9. Tôi muốn đổi tên công ty thì làm như thế nào?

II. Lập hồ sơ điện tử

Thủ tục thu BHXH, Cấp mới Sổ, Thẻ

1. Tôi muốn thêm mới lao động vào thủ tục 600, 601 thì làm như thế nào?

2. Tôi muốn lập hồ sơ báo giảm đóng BHYT và báo tăng đóng BHYT do phải đóng BHYT tại nơi có mức đóng BHXH cao hơn thì làm thế nào?

2. Tôi muốn thêm mới một lao động vào thủ tục 605 thì làm như thế nào?

3. Cán bộ BHXH yêu cầu bổ sung ảnh chụp CMND/CCCD/Hộ chiếu khi báo tăng lao động thì làm như thế nào?

4. Tôi muốn báo tăng muộn đóng BHXH cho người lao động thì phải làm như thế nào?

5. Tôi muốn chốt sổ BHXH cho người lao động thì thực hiện như thế nào?

6. Tôi muốn lập hồ sơ báo giảm lao động xin nghỉ không lương thì làm thế nào?

7. Tôi muốn lập hồ sơ báo giảm lao động do nghỉ hưu?

8. Lao động nghỉ hưu thì cần lập những hồ sơ nào?

9. Tôi muốn lập hồ sơ điều chỉnh lương đóng BHXH thì làm như thế nào?

Thủ tục giải quyết chế độ BHXH

1. Làm thế nào để thêm lao động từ danh sách lao động có sẵn trên AMIS BHXH vào thủ tục 641a?

2. Làm thế nào để thêm lao động từ danh sách lao động có sẵn trên AMIS BHXH vào thủ tục 642a?

3. Tôi muốn thêm lao động vào thủ tục 630, 630a, 630b, 630c thực hiện như thế nào?

4. Trường hợp nghỉ chế độ và có nhiều giấy tờ xác minh hưởng chế độ nhưng cơ quan BHXH yêu cầu nhập chung trên 1 hồ sơ điện tử thì phải làm thế nào?

5. Tôi muốn lập hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau (Bản thân ốm, Ốm dài ngày, Con ốm) 630a thì làm thế nào?

6. Tôi muốn lập hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh 630c thì làm thế nào?

Cấp lại sổ BHXH/Thẻ BHYT

1. Tôi muốn thêm lao động vào thủ tục xin cấp lại sổ/thẻ BHXH 607, 608, 610, 611, 612, 613 thì phải làm như thế nào?

2. Tôi muốn lập hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH thì làm thế nào?

3. Tôi muốn lập hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu (Nơi KCB ban đầu) thì làm thế nào?

Cơ sở khám chữa bệnh

1. Tôi muốn biết cách điền thông tin công văn trong các thủ tục xin kí hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT 651a, 651b.

Khác

1. Tôi muốn biết về quy trình nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ điện tử trên AMIS BHXH?

2. Cán bộ BHXH yêu cầu nộp tờ khai TK3-TS thì làm thế nào?

3. Tôi muốn biết cách bổ sung bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) cho lao động trên hồ sơ?

4. Tổng hợp Danh sách KCB ban đầu Nội tỉnh và Ngoại tỉnh 2022 Toàn quốc.

5. Tôi muốn tải lên tệp đính kèm hồ sơ điện tử thì làm thế nào?

6. Tôi muốn lập tờ khai TK1-TS thì làm thế nào?

7. Tôi muốn đăng ký xin cấp mã đơn vị quản lý lao động nước ngoài thì làm thế nào?

III. Ký nộp điện tử

Kết nối và thay đổi chữ ký số

1. Đơn vị của tôi đã kết nối với chữ ký số, vậy để ký nộp hồ sơ điện tử thì thực hiện như thế nào?

2. Khi kí nộp hồ sơ chương trình báo “Để thực hiện kí điện tử, bạn cần cài đặt công cụ MISA KYSO. Tải bộ cài tại đây” thì làm như thế nào?

Các vấn đề xảy ra trong quá trình ký số

1. Các lỗi thường gặp khi hồ sơ nộp sang cơ quan BHXH bị từ chối.

2. Làm thế nào để bật được tool MISA KYSO?

3. Làm thế nào để cập nhật được phiên bản mới nhất của MISA KYSO?

4. Ký nộp hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau giây lát” thì làm thế nào?

5. Ký nộp hiển thị thông báo “Ký nộp hồ sơ không thành công. Vui lòng cài đặt Microsoft .NET Framework 4.6.2” thì làm như thế nào?

6. Ký nộp hiển thị thông báo “Để ký điện tử, vui lòng chạy ứng dụng MISA KYSO hoặc cài đặt mới” thì làm như thế nào?

7. Ký nộp hiển thị thông báo ” CE013 – Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị” thì phải làm thế nào?

8. Khi đọc thông tin từ USB Token, chương trình thông báo không tìm thấy chứng thư số thì làm như thế nào?

9. Tôi không kí nộp được hồ sơ sang BHXH thì phải làm như thế nào?

10. Tôi muốn cài đặt MISA KYSO thì làm như thế nào?

IV. Theo dõi đóng BHXH

1. Tôi muốn tra cứu kết quả đóng BHXH (kết quả C12) thì phải làm như thế nào?

2. Tại sao tra cứu kết quá đóng tiền BHXH C12 mà danh sách kết quả lại trống?

3. Tôi muốn biết cách đọc file C12 theo Quyết định 505/QĐ-BHXH?

4. Tôi muốn nhận thông báo C12 bằng cả email và giấy thì làm như thế nào?

5. Cách tính lãi nộp chậm BHXH?

6. Các trường hợp lệch số tiền đóng BHXH giữa C12 và phần mềm tự động tính toán.

7. Tại sao số tiền trên theo dõi đóng BHXH do đơn vị tự theo dõi không khớp với số tiền trên thông báo C12 của cơ quan BHXH?

8. Tôi muốn tra cứu thời gian đóng BHXH thì làm như thế nào?

9. Tôi muốn tự cập nhật số tiền BHXH đã đóng hàng tháng thì làm như thế nào?

V. Các vấn đề khác

1. Bộ hồ sơ để hưởng hỗ trợ COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ gồm những gì?

2. Hồ sơ xin chuyển cơ quan BHXH quản lý do di dời trụ sở kinh doanh gồm những gì và thực hiện như thế nào?

3. Tôi muốn biết về tính năng tự động gửi lại hồ sơ cho cơ quan BHXH khi hệ thống xảy ra gián đoạn?

4. Tôi muốn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động trên cổng dịch vụ công quốc gia thì phải làm như thế nào?

5. Tôi muốn thay đổi địa chỉ nhận hồ sơ thì phải làm thế nào?

6. Thông tin giấy tờ tùy thân của người lao động khi nộp hồ sơ BHXH không khớp với sổ BHXH thì phải làm thế nào (Thay đổi CMND/CCCD)?

7. Tại sao khi khai báo thông tin người lao động, tôi không tìm thấy địa chỉ phường/huyện/quận trên danh sách địa chỉ?

8. Công văn 1147/BHXH-TST. V/v kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

9. Tổng hợp Danh sách bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu Nội tỉnh và Ngoại tỉnh 2023 Toàn quốc.

10. Hướng dẫn nộp tiền BHXH trên trang dịch vụ công quốc gia.

11. Tôi muốn xóa lao động đã nghỉ việc thì làm như thế nào?

12. Tôi muốn khai báo quá trình tham gia BHXH cho lao động thì làm như thế nào?

Cập nhật 04/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.