Báo cáo Ứng viên bị loại

Giúp nhân sự theo dõi báo cáo ứng viên bị loại trong từng vòng và lý do loại để đánh giá được tình hình tuyển dụng, từ việc phân tích lý do loại đưa ra được kế hoạch tuyển dụng hợp lý.

Lưu ý: Người dùng chỉ được xem báo cáo khi được phân quyền và chỉ được xem các báo cáo nằm trong mức độ truy cập dữ liệu.

Cách đếm báo cáo

Cách 1: Đếm theo thời điểm thực tế xử lý ứng viên

Ứng viên bị loại vào thời điểm nào thì ghi nhận lên báo cáo của thời điểm đó.

Cách 2: Đếm theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin

Ứng viên bị loại ở chỉ tiêu của tin tuyển dụng của thời điểm nào thì ghi nhận lên báo cáo của thời điểm đó.

Tiện ích khác

  • Lọc dữ liệu báo cáo xem theo Vị trí tuyển dụng/Phòng ban/Nguồn ứng viên (1)
  • Xuất khẩu báo cáo (2)
  • Chọn thời gian thống kê báo cáo (3)
  • Click vào số liệu bất kỳ để xem những ứng viên nào đang được thống kê.

Từ phiên bản R23 (Phát hành ngày 30/11/2021), để HR tiện phân tích hiệu quả tuyển dụng cho cả đợt, chương trình bổ sung tiện ích: báo cáo trong chi tiết tin và báo cáo ứng viên bị loại có thể xem theo lý do.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan