Báo cáo Ứng viên theo thời gian

Giúp nhân sự theo dõi báo cáo thống kê số lượng ứng viên theo thời gian để đánh giá được hiệu quả thu hút ứng viên theo từng ngày/tháng; từ đó tìm được nguyên nhân và biện pháp cải thiện hiệu quả tuyển dụng.

Lưu ý: Người dùng chỉ được xem báo cáo khi được phân quyền và chỉ được xem các báo cáo nằm trong mức độ truy cập dữ liệu.

Cách đếm báo cáo

Cách 1: Đếm theo thời điểm thực tế xử lý ứng viên

Ứng viên ứng tuyển vào thời điểm nào thì ghi nhận lên báo cáo của thời điểm đó.

Cách 2: Đếm theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin

Ứng viên ứng tuyển vào chỉ tiêu của tin tuyển dụng của thời điểm nào thì ghi nhận lên báo cáo của thời điểm đó.

Tiện ích khác

  • Lọc dữ liệu báo cáo xem theo Vị trí tuyển dụng/Phòng ban/Nguồn ứng viên (1)
  • Xuất khẩu báo cáo (2)
  • Chọn thời gian thống kê báo cáo (3)
  • Tùy chỉnh hiển thị (4)
  • Click vào số liệu bất kỳ để xem những ứng viên nào đang được thống kê.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan