Báo cáo Nguồn ứng viên

Cho phép xem biểu đồ thống kê và báo cáo tổng hợp Nguồn ứng viên theo Vị trí tuyển dụng.

Lưu ý: Người dùng chỉ được xem báo cáo khi được phân quyền và chỉ được xem các báo cáo nằm trong mức độ truy cập dữ liệu.

Cách đếm báo cáo

Cách 1: Đếm theo thời điểm thực tế xử lý ứng viên

 • Số lượng ứng viên Ứng tuyển: đếm theo thời điểm ứng tuyển.
 • Số ứng viên Đã tuyển/Đã chuyển thành nhân viên: đếm theo thời điểm ứng viên được chuyển vào vòng Đã tuyển/Đã chuyển thành nhân viên.

Cách 2: Đếm theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin

 • Báo cáo Nguồn ứng viên theo Vị trí tuyển dụng: cộng các tin tuyển dụng có cùng vị trí tuyển dụng.
 • Báo cáo Nguồn ứng viên theo Tin tuyển dụng: lấy lên số lượng ứng viên ứng tuyển theo 5 nguồn được định sẵn.
 • Báo cáo Nguồn ứng viên theo Phòng ban: cộng các tin tuyển dụng có cùng phòng ban.
 • Trên biểu đồ: hiển thị Tỷ trọng của từng nguồn = Số lượng ứng viên ứng tuyển của nguồn đó/Tổng số lượng ứng viên ứng tuyển từ tất cả các nguồn.

Cách tính kết quả tuyển dụng

HR có thể tùy chọn cách tính kết quả tuyển dụng liên quan đến ứng viên ở vòng Đã tuyển hay đã chuyển thành Nhân viên.

Tiện ích khác

So sánh hiệu quả tuyển dụng

Trên giao diện báo cáo Nguồn ứng viên, HR nhấn vào nút So sánh và khai báo các thông số. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết. HR có thể theo dõi trực quan trên ứng dụng hoặc Xuất khẩu khi cần thiết.

Để xem được báo cáo phù hợp với nhu cầu thực tế, HR có thể sử dụng các tiện ích:

 • Lọc dữ liệu báo cáo xem theo Vị trí tuyển dụng/Phòng ban/Nguồn ứng viên (1)
 • Xuất khẩu báo cáo (2)
 • Chọn thời gian thống kê báo cáo (3)
 • Tùy chỉnh hiển thị (4)
 • Click vào số liệu bất kỳ để xem những ứng viên nào đang được thống kê.

Từ phiên bản R23 (Phát hành ngày 30/11/2021), để HR theo dõi được các chỉ số đầy đủ hơn, trên báo cáo nguồn ứng viên bổ sung các thông tin:

 • Tỉ lệ nguồn đó so với nguồn tổng (bao gồm cả số ứng tuyển, số đã tuyển).

 • Khi HR lọc theo nguồn thì biểu đồ sẽ hiển thị nguồn đó trên tổng nguồn.

Ngoài ra, khi xuất khẩu báo cáo sẽ có cả số tổng nhóm nguồn.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan