Báo cáo Kết quả tuyển dụng

Cho phép xem biểu đồ thống kê và báo cáo chi tiết Kết quả tuyển dụng theo Vị trí tuyển dụng.

Lưu ý: Người dùng chỉ được xem báo cáo khi được phân quyền và chỉ được xem các báo cáo nằm trong mức độ truy cập dữ liệu.

Cách đếm báo cáo

HR có thể thiết lập cách đếm dữ liệu báo cáo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Cách 1: Đếm theo thời điểm thực tế xử lý ứng viên

 • Biểu đồ hiển thị tất cả các Vị trí tuyển dụng
 • Số cần tuyển: Là số liệu HR đã khai báo khi tạo tin tuyển dụng (trong tab Kế hoạch thực hiện).
 • Số đã tuyển/Đã chuyển thành nhân viên/Ở vòng offer/Đã tuyển chưa chuyển thành Nhân viên: đếm theo thời điểm ứng viên được chuyển vào vòng/Chuyển trạng thái tương ứng.

Cách 2: Đếm theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin

 • Trên biểu đồ sẽ hiển thị tất cả các Vị trí tuyển dụng.
 • Số lượng ứng viên Cần tuyển (chính là trường Số lượng tuyển mà người dùng cần phải nhập khi tạo tin tuyển dụng) theo vị trí tuyển dụng.
 • Số lượng ứng viên Đã tuyển là số lượng ứng viên thuộc loại vòng Đã tuyển theo từng vị trí tuyển dụng.
 • Tỷ lệ đáp ứng chính là mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra. Tỷ lệ đáp ứng được tính bằng = Số lượng Đã tuyển/ Cần tuyển *100%.

Tiện ích khác

Ngoài ra, để xem được báo cáo phù hợp với nhu cầu thực tế, HR có thể sử dụng các tiện ích:

 • Lọc dữ liệu báo cáo theo Vị trí tuyển dụng, Phòng ban, Nguồn ứng viên (1)
 • Xuất khẩu báo cáo ra file excel (2)
 • Chọn thời gian thống kê báo cáo (3)
 • Tuỳ chỉnh hiển thị (4)
 • Click vào số liệu bất kỳ để xem những ứng viên nào đang được thống kê.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan