Quản lý người dùng

Để Quản trị viên và HR thuận tiện hơn khi cần thêm/sửa/xóa tài khoản người dùng mà không cần qua Quản trị hệ thống, chương trình bổ sung tính năng Quản lý người dùng. Cho phép Quản trị viên thực hiện tất cả các thao tác với người dùng trên AMIS Tuyển dụng tương tự như trên AMIS Hệ thống.

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Phân quyền vai trò quản lý người dùng

Để sử dụng tính năng Quản lý người dùng, trước hết tài khoản của bạn cần được phân quyền trong Thiết lập Vai trò.

Quản trị viên truy cập vào mục thiết lập vai trò, chọn hoặc thêm mới 1 vài trò cần phân quyền Quản lý người dùng.

Thêm/sửa/xóa người dùng

Trên giao diện phân hệ Thiết lập\Người dùng, chương trình đã đồng bộ toàn bộ dữ liệu người dùng AMIS Tuyển dụng từ Hệ thống. Mọi thao tác quản lý người dùng trên AMIS Tuyển dụng sẽ được cập nhật đồng thời trên AMIS Hệ thống, và ngược lại.

Lưu ý:

  • Các tài khoản được phân quyền Quản lý người dùng chỉ được thao tác thêm/sửa/xóa với các tài khoản có có vai trò ngang hoặc dưới mình theo thứ tự: Quản trị hệ thống => Quản trị ứng dụng => Nhân sự => HĐTD => Các vai trò khác.
    • Ví dụ: Người dùng là Quản trị ứng dụng, được phân quyền Thêm người dùng thì chỉ đc thêm mới các tài khoản với vai trò là Quản trị ứng dụng, Nhân sự, Hội đồng tuyển dụng,… Không được thêm người dùng với vai trò Quản trị hệ thống.
  • Người dùng chỉ được phép xem các dữ liệu trong quyền hạn được cho phép.
    • Ví dụ: Công ty có cơ cấu tổ chức cao nhất là Tổng công ty, dưới chia thành 2 khối là Khối văn phòng và Khối sản xuất. Nhân viên A được phân quyền truy cập dữ liệu là Khối văn phòng thì chỉ được truy cập vào các dữ liệu của Khối văn phòng và các chi nhánh trực thuộc Khối văn phòng.
  • Nếu người dùng được thêm vào tin với vai trò là Hội đồng tuyển dụng, mà tin thuộc cơ cấu tổ chức lớn hơn mức quyền được phép truy cập thì sẽ không thể truy cập vào tin.

Cập nhật 05/04/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.