Báo cáo Chi phí tuyển dụng

Cho phép nhân sự xem được tổng chi phí đã chi cho hoạt động tuyển dụng trong một thời gian là bao nhiêu, giúp quản lý và phân bổ chi phí tuyển dụng hợp lý.

Lưu ý: Người dùng chỉ được xem báo cáo khi được phân quyền và chỉ được xem các báo cáo nằm trong mức độ truy cập dữ liệu.

Cách đếm báo cáo

Cách 1: Đếm theo thời điểm thực tế xử lý ứng viên

 • Số ứng viên Ứng tuyển: đếm theo thời điểm ứng viên ứng tuyển.
 • Số ứng viên Đã tuyển/Đã chuyển thành nhân viên: đếm theo thời điểm ứng viên được chuyển vào vòng Đã tuyển/Chuyển thành nhân viên viên.
 • Chi phí dự kiến: tổng hợp từ cột chi phí dự kiến trong tab Chi phí tuyển dụng khi Thêm/Sửa Tin tuyển dụng.
 • Chi phí thực tế: tổng hợp từ cột chi phí thực tết trong tab Chi phí tuyển dụng khi Thêm/Sửa Tin tuyển dụng.
 • Tỷ lệ hoàn thành: tính theo công thức: Tỷ lệ hoàn thành = (Chi phí thực tế/Chi phí dự kiến)*100%.

Cách 2: Đếm theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin

 • Số ứng viên Ứng tuyển: đếm theo thời điểm khai báo tin tuyển dụng.
 • Số ứng viên Đã tuyển/Đã chuyển thành nhân viên: đếm theo thời điểm khai báo tin tuyển dụng.
 • Chi phí dự kiến: tổng hợp từ cột chi phí dự kiến trong tab Chi phí tuyển dụng khi Thêm/Sửa Tin tuyển dụng.
 • Chi phí thực tế: tổng hợp từ cột chi phí thực tết trong tab Chi phí tuyển dụng khi Thêm/Sửa Tin tuyển dụng.
 • Tỷ lệ hoàn thành: tính theo công thức: Tỷ lệ hoàn thành = (Chi phí thực tế/Chi phí dự kiến)*100%.

Cách tính kết quả tuyển dụng

HR có thể tùy chọn cách tính kết quả tuyển dụng liên quan đến ứng viên ở vòng Đã tuyển hay đã chuyển thành Nhân viên.

Tiện ích khác

 • Lọc dữ liệu báo cáo xem theo Vị trí tuyển dụng/Phòng ban/Nguồn ứng viên (1)
 • Xuất khẩu báo cáo (2)
 • Chọn thời gian thống kê báo cáo (3)
 • Click vào số liệu bất kỳ để xem những ứng viên nào đang được thống kê.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan