So sánh hiệu quả tuyển dụng qua các kỳ

Để HR có thể đánh giá chính xác hơn về độ hiệu quả của các kỳ tuyển dụng, chương trình bổ sung tiện ích so sánh số liệu của các chỉ số (số ứng viên, số đã tuyển hoặc số đã chuyển thành nhân viên, tỉ lệ phần trăm giữa 2 chỉ số này), áp dụng trên 2 loại báo cáo:

  • Báo có Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên.
  • Báo cáo Nguồn ứng viên.

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R20: HR có thể sử dụng bộ lọc để xem lần lượt các chỉ số báo cáo của từng kỳ.

Từ phiên bản R20 trở đi: Chương trình bổ sung tiện ích So sánh, cho phép HR lựa chọn vị trí/nguồn tuyển dụng, các kỳ báo cáo cần so sánh và trả về kết quả biểu đồ trực quan ngay trên một màn hình.

Trên báo cáo Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên

HR nhấn vào nút So sánh và khai báo các thông số. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết. HR có thể theo dõi trực quan trên ứng dụng hoặc Xuất khẩu khi cần thiết.

Trên báo cáo Nguồn ứng viên

HR nhấn vào nút So sánh và khai báo các thông số. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết. HR có thể theo dõi trực quan trên ứng dụng hoặc Xuất khẩu khi cần thiết.

Xuất khẩu Báo cáo so sánh

Trên giao diện Báo cáo so sánh, HR chọn Xuất khẩu, chương trình sẽ xuất khẩu báo cáo dưới dạng excel để HR tiện đính kèm hoặc gửi cho cấp trên xem duyệt.

Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan