Sơ loại hồ sơ tuyển dụng

Cho phép nhân sự thực hiện sơ loại hồ sơ ứng viên theo các thẻ được gắn trên Chi tiết ứng viên đó. Giúp nhân sự lọc ra được các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc để lập danh sách ứng viên cho vòng tuyển dụng.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Tin tuyển dụng, nhấn vào tin tuyển dụng để hiển thị giao diện “Chi tiết tin tuyển dụng” (hoặc vào phân hệ Ứng viên).

2. Nhấn vào thông tin Họ và tên ứng viên để xem Chi tiết ứng viên.

3. Trên “Chi tiết ứng viên”, nhân sự dựa vào các thẻ được gắn và CV ứng viên để thực hiện Sơ loại ứng viên (xem hướng dẫn gắn thẻ tại đây).

Ứng viên đủ điều kiện sơ tuyển

Đối với ứng viên đủ điều kiện sơ tuyển, nhân sự thực hiện chuyển ứng viên sang vòng tiếp theo bằng cách:

 • Nhấn vào chức năng Chuyển vòng.

 • Chọn vòng thi tuyển/phỏng vấn kế tiếp, sau đó nhấn Chuyển để thực hiện chuyển ứng viên sang vòng kế tiếp.

Ứng viên không đủ điều kiện sơ tuyển

Đối với những hồ sư ứng viên không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng, nhân sự thực hiện loại bỏ ứng viên khỏi vòng tuyển dụng theo 3 cách sau:

Cách 1: Loại bỏ ứng viên

 • Trên giao diện “Chi tiết ứng viên”, nhấn vào biểu tượng .

 • Chọn Lý do loại ứng viên, sau đó nhấn Loại để ứng viên khỏi vòng tuyển dụng.

Ghi chú: Nhân sự có thể gửi email thông báo cho ứng viên khi bị loại bằng cách tích vào mục Gửi email thông báo cho ứng viên, chọn Thời gian gửi và nhập Nội dung email. Nhấn Loại thì chương trình sẽ tự động Loại ứng viên khỏi vòng tuyển dụng, đồng thời gửi email thông báo cho ứng viên theo thời gian nhân sự thiết lập gửi.

Cách 2: Chuyển sang tin tuyển dụng khác

Trường hợp ứng viên không phù hợp với tin tuyển dụng này nhưng phù hợp với tin tuyển dụng khác thì có thể chuyển ứng viên sang tin tuyển dụng khác bằng cách:

 • Trên giao diện Chi tiết ứng viên, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Chuyển sang tin khác.

 • Chọn vị trí tuyển dụng phù hợp với ứng viên.

 • Nhấn Chuyển. Ứng viên sẽ được chuyển đến tin tuyển dụng đã chọn.

Cách 3: Chuyển đến Talent pool

Trường hợp nhân sự nhận thấy ứng viên chưa thực sự phù hợp ở thời điểm hiện tại nhưng có những tố chất, tiềm năng có thể khai thác được trong tương lai thì có thể chuyển ứng viên đến Talent pool để theo dõi.

 • Trên giao diện Chi tiết ứng viên, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Chuyển đến Talent pool.

 • Lựa chọn Talent pool muốn chuyển ứng viên đến để theo dõi.

 • Nhấn Lưu. Ứng viên sẽ được chuyển vào kho ứng viên tiềm năng.

Chuyển vòng hoặc Loại ứng viên hàng loạt

Ngoài ra, nhân sự có thể Chuyển vòng/Loại ứng viên hàng loạt bằng cách tích chọn những ứng viên muốn Chuyển vòng/Loại trên “Chi tiết tin tuyển dụng”, sau đó chọn:

 • Chuyển vòng: Đối với những ứng viên đủ điều kiện sơ tuyển.
 • Loại: Đối với những ứng viên không đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Cập nhật 23/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận