Loại ứng viên

Trong quá trình tuyển dụng, đối với những hồ sơ ứng viên không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng, HR thực hiện loại ứng viên khỏi vòng tuyển dụng bằng một trong các cách sau:

1. Loại một/hàng loạt ứng viên trên chi tiết tin tuyển dụng

2. Loại trên chi tiết ứng viên

Người dùng có thể tùy chọn gửi/không gửi email thông báo cho ứng viên. Nếu tích chọn gửi email, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo theo nội dung mẫu Thư thông báo khi loại ứng viên (được thiết lập trong phần Thiết lập\Biểu mẫu\Mẫu email) theo khoảng thời gian đã chọn.

Cập nhật 13/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.