1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R21 - Ngày phát hành 05/06/2021
  6. Thiết lập cụ thể những ai được phép ghi nhận đối với từng trường tùy chỉnh

Thiết lập cụ thể những ai được phép ghi nhận đối với từng trường tùy chỉnh

Để quy định cụ thể ai được phép ghi nhận trường tùy chỉnh nào, chương trình bổ sung thiết lập phân quyền cho các đối tượng cụ thể được phép ghi nhận các trường tùy chỉnh.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R21: Chương trình mặc định các vai trò được quyền ghi nhận trường tùy chỉnh gồm có: Toàn quyền dự án, người giao người tạo công việc, người thực hiện công việc.

Từ phiên bản R21 trở đi: Khi thêm trường tùy chỉnh, người dùng có thể phân quyền cho các đối tượng cụ thể được phép ghi nhận các trường tùy chỉnh.

Lưu ý:

  • Người dùng có vai trò “Toàn quyền”  trong dự án thì có quyền ghi nhận tất cả các trường tùy chỉnh của dự án đó.
  • Đối với các trường tùy chỉnh đã được thiết lập trước phiên bản R21 thì mặc định cho phép “Người thực hiện” và “Người giao/người tạo” cập nhật trường tùy chỉnh. Người dùng vẫn có thể thay đổi phân quyền chỉnh sửa trường tùy chỉnh.

Trường hợp chuyển công việc sang dự án khác, nếu chuyển cả các trường tùy chỉnh có phân quyền ghi nhận, xảy ra 2 trường hợp:

  • Nếu trường tùy chỉnh không bị trùng tên/kiểu dữ liệu: Chương trình sẽ lấy cả dữ liệu những người được quyền ghi nhận trường tùy chỉnh.
  • Nếu dự án mới và dự án cũ có các trường tùy chỉnh trùng tên và trùng kiểu dữ liệu, thì chương trình chỉ ghi nhận theo thiết lập trên dự án mới.
Cập nhật 06/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.