Lưu trữ phòng ban/dự án

Cho phép người dùng lưu trữ lại các dự án đã hoàn thành hay toàn bộ phòng ban đã ngừng hoạt động, khi không còn nhu cầu quản lý tại thời điểm hiện tại để không phải kiểm soát đồng thời các dự án đã xong và đang diễn ra.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: Chỉ có những thành viên có đồng thời 2 quyền “Sửa dự án/nhóm” và “Xóa dự án/nhóm” mới sử dụng được tính năng này.

1. Lưu trữ dự án

Để lưu trữ dự án, người dùng thực hiện như sau:

Trên giao diện dự án muốn lưu trữ, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn Tuỳ chọn khác, chọn Lưu trữ để lưu trữ dự án đã hoàn thành.

Trường hợp người dùng muốn khôi phục lại dự án đã lưu trữ thì thực hiện như sau:

Lưu ý: Chỉ những người dùng có quyền “Lưu trữ dự án” thì mới được phép “Khôi phục dự án”.

Trên thanh menu người dùng nhấn vào biểu tượng , sau đó tại mục Trạng thái dự án, chọn Lưu trữ để lọc ra các dự án đang được lưu trữ.

Chọn dự án muốn khôi phục.

Có 2 cách để khôi phục dự án đã lưu trữ:

  • Cách 1: Trên giao diện dự án đang lưu trữ, nhấn Khôi phục.
  • Cách 2: Trên giao diện dự án đang lưu trữ, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn Tuỳ chọn khác, chọn Khôi phục dự án.

Lưu ý:

  • Đối với công việc cha có công việc con khác dự án: Chỉ lưu trữ các công việc con cùng dự án của nó, các công việc con khác dự án thì không lưu trữ. Trong trường hợp người dùng chuyển công việc con đó về dự án đã lưu trữ thì tự động lưu trữ công việc con
  • Đối với công việc con có công việc cha ở dự án khác: Chỉ lưu trữ công việc con đó, không lưu trữ công việc cha của nó
  • Nếu người dùng thiết lập lặp lại công việc từ công việc trong dự án đã lưu trữ. Chương trình vẫn lặp lại như bình thường, công việc lặp lại được sinh ra trong dự án lưu trữ cũng được lưu trữ.

Chi tiết Hướng dẫn Lưu trữ Dự án trên Mobile vui lòng xem tại đây.

2. Lưu trữ phòng ban

Chương trình cho phép lưu trữ phòng ban bao gồm toàn bộ các dự án đã dừng hoạt động trong phòng ban đó một cách nhanh chóng.

Lưu ý: Chỉ những người có vai trò toàn quyền của phòng ban hoặc được thêm vào với vai trò “Toàn quyền tất cả các dự án” mới sử dụng được tính năng này.

Trên giao diện phòng ban, nhấn biểu tượng , chọn Lưu trữ, để ngừng hoạt động và ẩn phòng ban, toàn bộ dự án của phòng ban đó.

Trong trường hợp muốn khôi phục lại phòng ban đã lưu trữ để tiếp tục hoạt động, anh chị thiết lập hiển thị các phòng ban đang ở trạng thái Lưu trữ, vào phòng ban đã Lưu trữ, nhấn biểu tượng , chọn Khôi phục toàn bộ dự án để khôi phục lại phòng ban.

Lưu ý: Chỉ những người dùng có quyền Lưu trữ phòng ban thì mới được phép “Khôi phục phòng ban”, những người có vai trò Lưu trữ dự án nào thì khôi phục được dự án đó.

Cập nhật 06/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.