Thêm Thành viên là Người dùng vào Nhóm hoặc Ứng dụng

Cho phép Quản trị viên có thể thêm Thành viên là người dùng vào Nhóm hoặc Ứng dụng một cách nhanh chóng.

Thêm Người dùng vào Nhóm

Trên Danh sách người dùng, tích chọn những người dùng muốn thêm, sau đó nhấn Thêm vào nhóm.

Chọn nhóm muốn thêm người dùng.

Lưu ý: Danh sách Nhóm là những nhóm được thêm từ phân hệ Nhóm.

Nhấn Lưu, người dùng sẽ được thêm vào nhóm đã chọn.

Ngoài ra, có thể thêm người dùng vào Nhóm bằng cách nhấn vào dòng thông tin người dùng, chọn mục Nhóm, sau đó nhấm Thêm nhóm.

Thêm Người dùng vào Ứng dụng

Trên Danh sách người dùng, tích chọn những người dùng muốn thêm, sau đó nhấn Thêm vào ứng dụng.

Chọn Ứng dụng muốn thêm người dùng.

Phân quyền Vai trò của người dùng trong ứng dụng.

Lưu ý: Trường Vai trò dữ liệu được lấy lên từ thiết lập Vai trò trong ứng dụng tương ứng.

Nhấn Lưu, người dùng sẽ được thêm vào ứng dụng đã chọn. Đồng thời những người dùng này sẽ được phép truy cập vào ứng dụng đó.

Ngoài ra, có thể thêm người dùng vào Ứng dụng bằng cách nhấn vào dòng thông tin người dùng, chọn mục Ứng dụng, sau đó nhấm Thêm ứng dụng.

Cập nhật 24/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan