1. Trang chủ
 2. Thêm người dùng/Phân quyền sử dụng

Thêm người dùng/Phân quyền sử dụng

Có 4 cách để Thêm người dùng và phân quyền sử dụng cho người dùng.

Cách 1: Thêm từ Hệ thống

1. Thêm Người dùng vào hệ thống

Vào ứng dụng Hệ thống\chọn phân hệ Người dùng.

Trên danh sách Người dùng, nhấn Thêm người dùng.

Khai báo thông tin người dùng.

Nhấn Lưu.

Sau khi thêm mới người dùng thành công, người dùng sẽ hiển thị ngoài danh sách. Nhấn vào tên người dùng để xem thông tin Chi tiết người dùng đó.

2. Phân quyền vai trò Người dùng trong Ứng dụng

Vào phân hệ Ứng dụng (1).

Chọn ứng dụng Công việc (2).

Tại mục “Người dùng”, nhấn Thêm người dùng (3).

 • Tích chọn những người dùng muốn thêm vào ứng dụng.

Lưu ý: Danh sách người dùng được lấy lên từ phân hệ Người dùng.

 • Phân quyền Vai tròPhòng ban cho người dùng.

Lưu ý: Chương trình mặc định 3 vai trò mức ứng dụng là Quản trị, Thành viên, Hạn chế (không cho phép Thêm/Sửa/Xoá).

 • Nhấn Lưu để hoàn thành.

=> Xem hướng dẫn chi tiết về thiết lập Hệ thống tại đây.

Cách 2: Thêm từ hệ thống AMIS Công việc

Vào ứng dụng Công việc.

Nhấn vào avata trên cùng bên góc phải (1), chọn Thiết lập người dùng (2).

Chương trình hiển thị danh sách người dùng đã được thêm từ Hệ thống Platform (theo cách 1 ở trên) hoặc từ ứng Công việc.

Nhấn Thêm người dùng (3).

(4) Tích Chọn người dùng muốn thêm.

(5) Nhấn Tiếp tục.

Phân quyền vai trò quyền hạn của từng Người dùng trong bằng cách:

 • (6) Tích chọn Người dùng muốn phân quyền (hoặc có thể phân quyền nhiều Người dùng cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl + tích chọn Người dùng).
 • (7) Chọn vai trò muốn phân quyền cho Người dùng.
 • (8) Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cách 3: Thêm từ Phòng ban

Vào Phòng ban muốn thêm và phân quyền vai trò Người dùng.

Trên giao diện Phòng ban, nhấn vào , sau đó chọn Thiết lập.

Tại đây, chương trình lấy lên danh sách Người dùng đã thêm vào Phòng ban trước đó.

Để thêm mới Người dùng, bạn nhấn Chọn để chọn Người dùng.

Chương trình lấy lên dữ liệu Người dùng:

 • (1) Tích Chọn Người udngf muốn thêm.
 • (2) Nhấn Tiếp tục.

Phân quyền vai trò quyền hạn của từng Người dùng bằng cách:

 • (1) Tích chọn Người dùng muốn phân quyền (hoặc có thể phân quyền nhiều Người dùng cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl + tích chọn Người dùng).
 • (2) Chọn vai trò của Người dùng.
 • (3) Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cách 4: Thêm từ Dự án/Nhóm

Chọn Dự án/Nhóm muốn thêm Người dùng.

Trên giao diện Dự án/Nhóm, nhấn Chọn.

Chọn Người dùng muốn thêm vào Dự án/Nhóm.

Nhấn Tiếp tục.

Chọn Người dùng muốn phân quyền vai trò, sau đó chọn Vai trò của Người dùng trong Dự án/Nhóm.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cập nhật 17/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng