Ngừng kích hoạt/Kích hoạt lại người dùng

Cho phép Quản tri viên có thể ngắt quyền truy cập (Ngừng kích hoạt) của người dùng vào các ứng dụng trên MISA AMIS, kể cả khi tài khoản người dùng đó Đang hoạt động.

Lưu ý: Chỉ được phép Ngừng kích hoạt với những người dùng có trạng thái Đang hoạt động.

Ngừng kích hoạt người dùng

Trên ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Người dùng.

Nhấn vào dòng thông tin người dùng muốn ngắt quyền truy cập vào hệ thống, sau đó chọn Ngừng kích hoạt.

Sau khi ngừng kích hoạt thành công, người dùng sẽ không truy cập được vào các ứng dụng của hệ thống MISA AMIS.

Kích hoạt lại người dùng

Trường hợp muốn kích hoạt lại người dùng để người dùng đó có quyền truy cập vào các ứng dụng của hệ thống MISA AMIS thì Quản trị viên nhấn Kích hoạt.

Cập nhật 06/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan