Lưu trữ dự án trên Mobile

Cho phép người dùng lưu trữ lại các dự án đã hoàn thành, khi không còn nhu cầu quản lý dự án đó tại thời điểm hiện tại để không phải kiểm soát đồng thời các dự án đã xong và đang diễn ra.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: Chỉ có những thành viên có đồng thời 2 quyền “Sửa dự án/nhóm” và “Xóa dự án/nhóm” mới sử dụng được tính năng này.

Để lưu trữ dự án, người dùng thực hiện như sau:

Trên giao diện dự án/nhóm, chạm vào biểu tượng .

Thông tin chi tiết dự án/nhóm hiển thị, chọn Lưu trữ.

Trường hợp người dùng muốn khôi phục lại dự án đã lưu trữ thì thực hiện như sau:

Lưu ý: Chỉ những người dùng có quyền “Lưu trữ dự án” thì mới được phép “Khôi phục dự án”.

Chạm vào mục Tên dự án/nhóm, sau đó chọn trạng thái Đã lưu trữ, để chương trình sẽ hiển thị tất cả các dự án/nhóm đã lưu trữ, sau đó chọn dự án/nhóm muốn khôi phục.

Chạm vào biểu tượng .

Thông tin chi tiết dự án/nhóm hiển thị, chọn Khôi phục.

Lưu ý:

  • Đối với công việc cha có công việc con khác dự án: Chỉ lưu trữ các công việc con cùng dự án của nó, các công việc con khác dự án thì không lưu trữ. Trong trường hợp người dùng chuyển công việc con đó về dự án đã lưu trữ thì tự động lưu trữ công việc con
  • Đối với công việc con có công việc cha ở dự án khác: Chỉ lưu trữ công việc con đó, không lưu trữ công việc cha của nó
  • Nếu người dùng thiết lập lặp lại công việc từ công việc trong dự án đã lưu trữ. Chương trình vẫn lặp lại như bình thường, công việc lặp lại được sinh ra trong dự án lưu trữ cũng được lưu trữ.
Cập nhật 29/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.