1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R24 - Ngày phát hành 20/07/2021
  6. Công việc sau khi hoàn thành không được phép chỉnh sửa/thay đổi

Công việc sau khi hoàn thành không được phép chỉnh sửa/thay đổi

Để đảm bảo tính trung thực trong công việc, từ phiên bản R24, chương trình cho phép người dùng tùy chọn thiết lập “Không cho phép chỉnh sửa công việc sau khi hoàn thành”.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện thiết lập Thông tin Dự án\Chung\Tùy chọn khác, người dùng bật tùy chọn “Không cho phép chỉnh sửa công việc sau khi hoàn thành”.

Các công việc sau khi đã đánh dấu là hoàn thành, người dùng (bao gồm: người thực hiện, người liên quan, người phê duyệt công việc, và những thành viên còn lại trong dự án) sẽ không thể chỉnh sửa/thay đổi công việc.

Lưu ý: Người dùng có vai trò toàn quyền trong dự án, người dùng là người giao – người tạo công việc vẫn có thể chỉnh sửa/thay đổi như phân quyền của họ đối với công việc.

Cập nhật 29/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan