Thêm Người dùng vào hệ thống

Cho phép Quản trị viên quản lý toàn bộ người dùng trong hệ thống và phân quyền vai trò cho từng người dùng.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Người dùng.

Tại đây, hiển thị danh sách người dùng đã được thêm vào hệ thống trước đó.

Danh sách người dùng sẽ có 3 trạng thái: Chờ kích hoạt, Đang hoạt động, Ngừng kích hoạt.

  • Nếu tài khoản của Người dùng mới được thêm vào hệ thống chưa được kích hoạt MISA ID thì sẽ ở trạng thái Chờ xác nhận. Hệ thống sẽ gửi email hướng dẫn người dùng thực hiện kích hoạt tài khoản (Xem hướng dẫn kích hoạt tài khoản tại đây).
  • Nếu tài khoản của Người dùng mới được thêm vào hệ thống đã kích hoạt MISA ID thì sẽ ở trạng thái Đang hoạt động. Người dùng sử dụng tài khoản MISA ID để thực hiện đăng nhập.
  • Còn nếu vì một lý do nào đó mà “Quản trị viên” ngừng hoạt động tài khoản của “Người dùng” trên hệ thống thì tài khoản của “Người dùng” đó sẽ ở trạng thái Ngừng hoạt động và sẽ không truy cập được vào các ứng dụng của MISA AMIS.

Thêm mới người dùng trực tiếp lên hệ thống

Trên Danh sách người dùng, nhấn Thêm người dùng.

Sau đó khai báo thông tin người dùng mới.

Lưu ý:

  • Thông tin Email dùng làm tài khoản đăng nhập nên cần khai báo đúng thông tin này.
  • Trường hợp người dùng mới không phải là nhân viên trong công ty, mà là đối tác bên ngoài,… thì Quản trị viên bỏ tích tại mục Là nhân viên trong công ty để hệ thống phân loại người dùng.

Nhấn Lưu, người dùng mới sẽ hiển thị ngoài danh sách. Nhấn vào tên người dùng để xem thông tin chi tiết của người dùng đó.

Nhập khẩu người dùng từ tệp có sẵn lên hệ thống

Cho phép nhập khẩu danh sách người dùng đang được lưu trữ trên file excel vào hệ thống, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Trên giao diện Danh sách người dùng, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Nhập khẩu.

Để nhập khẩu người dùng thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Tải lên tệp nguồn

Chọn tệp nguồn danh sách người dùng đã có sẵn, sau đó nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Để có kết quả nhập khẩu chính xác, người dùng nên tải tệp mẫu từ hệ thống.

Bước 2: Ghép cột dữ liệu

Thực hiện ghép Cột dữ liệu trong phần mềm với Cột dữ liệu trong tệp nguồn để chương trình tự động lấy lên dữ liệu tương ứng.

Nhán Tiếp tục.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

Chương trình sẽ tự động kiểm tra dữ liệu nhập khẩu và thông báo tới người dùng nếu dữ liệu không hợp lệ.

Trường hợp dữ liệu đã hợp lệ, người dùng nhấn Nhập khẩu. Danh sách người dùng được nhập khẩu sẽ hiển thị ngoài danh sách.

Xuất khẩu danh sách người dùng

Quản trị viên có thể xuất khẩu danh sách người dùng từ hệ thống ra file excel để thuận tiện cho việc lưu trữ.

Có thể xuất khẩu tất cả danh sách người dùng hoặc xuất khẩu theo một số người dùng nhất định.

  • Nhấn Xuất khẩu trên giao diện Danh sách người dùng để xuất khẩu tất cả danh sách người dùng.

  • Tích chọn người dùng muốn xuất khẩu, sau đó nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu những người dùng đã lựa chọn.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận