1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC22 (Phát hành ngày 14/06/2022)
  4. Đáp ứng tính Thuế TNCN còn phải khấu trừ tại kỳ lương thứ 2 trong trường hợp đơn vị tính và trả lương 2 kỳ/tháng

Đáp ứng tính Thuế TNCN còn phải khấu trừ tại kỳ lương thứ 2 trong trường hợp đơn vị tính và trả lương 2 kỳ/tháng

Trong trường hợp công ty tính và trả lương 2 kỳ/tháng thì quy trình thực hiện sẽ như sau:

  • Lần 1: Lập bảng lương chi tiết kỳ 1 để tính các khoản lương được hưởng trong kỳ và tạm tính thuế TNCN dựa trên các khoản thu nhập kỳ này
  • Lần 2: Lập bảng lương chi tiết kỳ 2 để tính nốt các khoản lương được hưởng trong kỳ 2 và lập bảng lương tổng hợp để tính lại tổng số thuế TNCN phải nộp cả tháng, từ đó trừ đi phần thuế đã khấu trừ lần 1 để ra số tiền lần 2 phải đóng thêm

Để đáp ứng nghiệp vụ này, chương trình cải tiến quy tắc cập nhật số tiền thuế TNCN phải khấu trừ từ bảng lương tổng hợp vào bảng lương chi tiết các kỳ.

Hướng dẫn chi tiết

Sau khi đã lập các bảng lương chi tiết từng kỳ và bảng lương tổng hợp cả tháng, tại bảng lương tổng hợp, nhấn Cập nhật vào bảng chi tiết.

Khi đó, chương trình sẽ cập nhật số tiền thuế TNCN và các khoản bảo hiểm, công đoàn trên bảng lương chi tiết được chọn theo công thức: Giá trị tại bảng tổng hợp – Giá trị của khoản đó tại các bảng lương chi tiết khác.

Cập nhật 17/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.