Video

Danh sách video AMIS Tiền lương (17)
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Chính sách lương
  Xây dựng chính sách lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Lập mẫu bảng lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Quản lý và thêm mới thành phần lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Lập bảng dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Tính lương
  Lập bảng lương và gửi xác nhận cho nhân viên
 • video
  play
  Tính lương
  Gửi phiếu lương và xác nhận lương
 • video
  play
  Tính lương
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai
 • video
  play
  Chi trả lương
  Hướng dẫn chi trả lương
 • video
  play
  Chi trả lương
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Chính sách lương
  Xây dựng chính sách lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Lập mẫu bảng lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Quản lý và thêm mới thành phần lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Lập bảng dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Tính lương
  Lập bảng lương và gửi xác nhận cho nhân viên
 • video
  play
  Tính lương
  Gửi phiếu lương và xác nhận lương
 • video
  play
  Tính lương
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai
 • video
  play
  Chi trả lương
  Hướng dẫn chi trả lương
 • video
  play
  Chi trả lương
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai