Cập nhật công việc theo tỷ lệ hoàn thành checklist

Để đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị có sử dụng checklist để liệt kê các đầu việc, chương trình bổ sung tiện ích cập nhật công việc theo tỷ lệ hoàn thành checklist.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R26: Chương trình đáp ứng thiết lập trong dự án, cho phép cập nhật tiến độ công việc theo tỷ lệ hoàn thành công việc con.

Từ phiên bản R26 trở đi: Chương trình bổ sung tiện ích cho phép người dùng thiết lập cập nhật công việc theo tỷ lên hoàn thành checklist.

Lưu ý: Chỉ người giao việc hoặc người dùng có vai trò toàn quyền trong Dự án mới sử dụng được tiện ích này.

1. Bật thiết lập tự động Cập nhật tiến độ công việc theo công việc con hoặc checklist.

Trên giao diện Thiết lập dự án\Chung, người dùng tích chọn “Cập nhật tiến độ công việc theo công việc con hoặc checklist”.

2. Chọn tỷ lệ Tỷ trọng công việc tính theo checklist

Trên giao diện Chi tiết công việc, người dùng chọn Tỷ trị công việc tính theo checklist và thiết lập tỷ trọng cho từng checklist.

Khi người dùng hoàn thành checklist nào, chương trình sẽ tự động cập nhật tiến độ công việc tương ứng với tỷ trọng của checklist đó.

Trường hợp công việc được chuyển sang cột có Thiết lập tự động Thêm checklist, chương trình sẽ tính lại tiến độ cho công việc theo số lượng checklist mới, với tỷ trọng mặc định cho các checklist ban đầu là 1.

Cập nhật 20/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.