Báo cáo kết quả làm việc

AMIS Công việc cung cấp các báo cáo giúp quản lý dễ dàng hơn khi tổng hợp, đánh giá chất lượng công việc của nhân viên trong phạm vi mình quản lý.

Hướng dẫn chi tiết

1.Các phân hệ cung cấp Báo cáo

 • Báo cáo chung của tất cả các Phòng ban, Dự án/Nhóm trên phân hệ Báo cáo.
 • Báo cáo của từng Phòng ban, Dự án/Nhóm.

Cụ thể như sau:

 • Báo cáo chung: Trong phân hệ Báo cáo, quản lý có thể theo dõi các loại báo cáo công việc của các phòng ban, dự án/nhóm. Hoặc tạo mới Báo cáo tùy theo nhu cầu quản lý công việc.

Hướng dẫn chi tiết đánh giá chất lượng công việc trên phân hệ Báo cáo xem tại đây.

 • Báo cáo Phòng ban: Chương trình cung cấp Báo cáo dạng biểu đồ, thể hiện tình hình thực hiện công việc và tiến độ hoàn thành các công việc trong dự án.

 • Báo cáo Dự án: Chương trình cung cấp các loại báo cáo về tình hình thực hiện công việc trong Dự án.

Hướng dẫn chi tiết Đánh giá chất lượng công việc với Báo cáo Dự án/nhóm xem tại đây.

2.Các loại báo cáo

Chương trình cung cấp nhiều loại Báo cáo giúp công tác Đánh giá kết quả công việc được chính xác và khách quan hơn. Người dùng có thể xem Báo cáo trên phân hệ Báo cáo hoặc Báo cáo trong dự án.

Các loại Báo cáo bao gồm:

 • Phân loại công việc theo phương pháp Eisenhower.
 • Báo cáo Số lượng công việc theo thời gian.
 • Báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên.
 • Báo cáo Phân bổ nguồn lực.
 • Báo cáo Tình hình lùi hạn công việc.
 • Báo cáo Thời gian thực hiện công việc.
 • Báo cáo Việc giao cho tôi.
 • Tạo mới Báo cáo với dữ liệ tùy chọn.

Cụ thể như sau:

 • Phân loại công việc theo phương pháp Eisenhower:

Phân loại theo tính chất Quan trọng, Khẩn cấp của công việc để đưa ra các gợi ý: Lên lịch làm sau, Cần làm ngay, Xem xét bỏ qua, Giao cho người phù hợp.

 • Báo cáo Số lượng công việc theo thời gian: Cho biết số lượng công việc tại từng thời điểm, trong đó có bao nhiêu công việc đã hoàn thành, bao nhiêu công việc chưa hoàn thành.

 • Báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên: Cho biết số lượng công việc của mỗi nhân viên cần thực hiện và trạng thái của các công việc đó.

 • Báo cáo Phân bổ nguồn lực: Giúp quản lý nắm được số lượng phân bổ công việc trên mỗi nhân viên để sắp xếp giao việc hợp lý hơn.

 • Báo cáo Tình hình lùi hạn công việc: Cho biết lịch sử các công việc đã bị lùi hạn để quản lý đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân viên một cách khách quan, chính xác hơn.

 • Báo cáo Thời gian thực hiện công việc: Cho biết năng suất làm việc thực tế của mỗi nhân viên.

 • Báo cáo Việc giao cho tôi: Báo cáo tình hình thực hiện các công việc bạn được giao.

 • Ngoài ra, trên phân hệ Báo cáo, người dùng có thể tạo mới Báo cáo với dữ liệu tùy chọn để phù hợp với nhu cầu công việc.

Chi tiết hướng dẫn Tạo mới Báo cáo xem tại đây.

Cập nhật 20/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.