Sản phẩm

Trường hợp đơn vị chấm công theo sản phẩm, HR cần khai báo các dữ liệu này để hệ thống có căn cứ tính lương.

Hướng dẫn chi tiết

Vào Dữ liệu tính lương để khai báo các dữ liệu tính lương tương về sản phẩm của từng đơn vị, bộ phận.

Trong mỗi loại dữ liệu tính lương đều có mặc định các cột thông tin của hệ thống, HR có thể thêm, bớt các cột thông tin tùy theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

Các dữ liệu tính lương theo sản phẩm sẽ được tổng hợp từ các bảng tổng hợp sản phẩm, đơn vị áp dụng, vị trí áp dụng và thời gian áp dụng.

Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận