Thiết lập Vị trí công việc

Tạo các vị trí công việc trên thực tế tại đơn vị để phân cho người dùng trong ứng dụng, vị trí công việc sẽ hiển thị trên phần thông tin người dùng tại các ứng dụng MISA AMIS giúp dễ dàng nhận biết.

Hướng dẫn chi tiết

Nhấn Thêm vị trí và hoàn tất các thông tin cần thiết bao gồm:

  • Mã vị trí: thêm mã để dễ dàng tra cứu và sử dụng dữ liệu
  • Tên vị trí
  • Nhóm vị trí: chọn nhóm để phân loại vị trí công việc
  • Chức danh của vị trí công việc
  • Đơn vị công tác: chọn đơn vị trong cơ cấu tổ chức sử dụng vị trí công việc này
  • Trạng thái: thiết lập trạng thái Đang theo dõi/Ngừng theo dõi để kích hoạt hoặc ngưng hoạt động các vị trí làm việc

Sau khi Lưu anh/chị có thể phân cho người dùng trên Hệ thống, vị trí công việc sẽ hiển thị trên phần thông tin người dùng tại tất cả ứng dụng MISA AMIS.

Lưu ý:

  • Có thể đồng bộ dữ liệu Vị trí công việc đã thiết lập tại AMIS.VN
  • Trường hợp đơn vị có nhiều Vị trí công việc có thể nhập khẩu dữ liệu bằng file exel nhanh chóng.
  • Có thể tùy chọn Chỉnh sửa/Xóa Vị trí công việc đã thiết lập. Dữ liệu bị xóa được lưu trữ tại Thùng rác, anh/chị có thể tra cứu và khôi phục lại khi cần thiết.
Cập nhật 03/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan