Nhập khẩu dữ liệu Cơ cấu tổ chức và Vị trí công việc

Trường hợp đơn vị có cơ cấu tổ chức lớn, phức tạp hoặc nhiều vị trí công việc, QTHT có thể nhập khẩu dữ liệu từ file exel nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết

1. Nhập khẩu dữ liệu CCTC

Trên giao diện ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Thông tin công ty\mục Cơ cấu tổ chức.

Nhấn vào biểu tượng , chọn Nhập khẩu

Tiếp đó thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải lên tệp nguồn

  • Tạo tệp nguồn

Để kết quả nhập khẩu chính xác, anh/chị tải xuống tệp mẫu, sau đó điền thông tin nhập khẩu cơ cấu tổ chức đơn vị theo mẫu.

Mẫu file nhập khẩu CCTC

Lưu ý: Để tạo hệ thống CCTC phòng ban nhiều cấp, anh/chị điền Mã đơn vị cha tại cột “Thuộc đơn vị”.

Ví dụ: Mã của đơn vị cha Phòng kế toánHAN002

Anh/chị điền vào cột “Thuộc đơn vị(*)” của 2 phòng ban con Kế toán khoKế toán thuế là “HAN002

  • Tải lên tệp nguồn

Sau khi hoàn tất, anh/chị tải tệp lên phần mềm.

Chọn sheet dữ liệu nhập khẩu và dòng chứa tiêu đề các cột thông tin.

Bước 2: Thiết lập nhập khẩu

Tại đây anh/chị lựa chọn thiết lập nhập khẩu các cột dữ liệu trong tệp nguồn:

  • Đồng thời cập nhật và thêm mới
  • Thêm mới: thêm mới dữ liệu CCTC lên phần mềm
  • Cập nhật: cập nhật dữ liệu từ tệp nguồn lên CCTC đã có trên phần mềm

Bước 3: Ghép cột dữ liệu

Chương trình tự động ghép cột dữ liệu trong tệp nguồn với các trường thông tin CCTC để tự động trích xuất dữ liệu, anh/chị có thể kiểm tra lại và điều chỉnh nếu cần thiết.

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

Chương trình từ động gán dữ liệu từ tệp nguồn thành các đơn vị CCTC, mỗi dòng là một đơn vị.

2. Nhập khẩu dữ liệu Vị trí công việc

Trên giao diện ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Thông tin công ty\mục Vị trí công việc.

Nhấn vào biểu tượng , chọn Nhập khẩu, sau đó thực hiện các bước tải lên tệp và nhập khẩu tương tự như nhập khẩu CCTC.

  • Tải mẫu và điền file nhập nhẩu

  • Nhập khẩu lên phần mềm

Cập nhật 08/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan