Thiết lập tự động thêm người liên quan

Với các công việc được thực hiện theo quy trình, tại một số giai đoạn cần có người liên quan để giám sát/phối hợp thực hiện, người dùng có thể sử dụng tính năng Thiết lập tự động thêm người liên quan để tiết kiệm thời gian thiết lập giai đoạn công việc đó và tự động hóa các quy trình.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R14: Qua mỗi giai đoạn công việc, khi cần thêm người liên quan vào công việc, quản lý phải thực hiện thủ công.

Từ phiên bản R14 trở đi: Trên giao diện Dự án dạng Bảng, quản lý có thể chọn Thiết lập tự động thêm người liên quan cho các cột/nhóm công việc như mong muốn.

Công việc khi chuyển sang giai đoạn (cột/nhóm) có thiết lập tự động như trên, sẽ được tự động thêm người liên quan. Chương trình sẽ gửi thông báo đến người liên quan vừa được thêm mới để nắm được thông tin.

Cập nhật 01/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan