Tạo phòng ban

Giúp quản lý các Dự án/Nhóm, Thành viên trong Phòng ban của bạn.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý

  • Người có quyền Quản trị hoặc Thành viên trong hệ thống thì được thêm và thiết lập phòng ban.
  • Không cho phép thêm Công việc vào Phòng ban, mà Phòng ban chỉ cho phép theo dõi tiến độ công việc của các Dự án/nhóm thuộc Phòng ban tương ứng.
  • Xem hướng dẫn chi tiết quyền vai trò trong phòng ban tại đây.

1. Trên giao diện AMIS Công việc, nhấn vào  (1), sau đó chọn Thêm phòng ban (2).

2. Nhập Tên phòng ban (3) và nhấn Chọn (4) để thêm “Thành viên” vào Phòng ban.

Lưu ý: Chương trình mặc định thêm người tạo vào phòng ban và có vai trò cao nhất (không cho phép sửa vai trò này).

3. Chương trình lấy lên danh sách các Thành viên đã được thêm từ Hệ thống hoặc từ các Phòng ban, Dự án/nhóm.

  • (5) Tích Chọn các Thành viên muốn thêm vào Phòng ban.
  • (6) Nhấn Tiếp tục.

4. Chọn Vai trò (7) quyền hạn của thành viên trong phòng ban, sau đó nhấn Đồng ý (8).

Lưu ý: Các Vai trò khi phân quyền là các vai trò đã được thiết lập trong Thiết lập vai trò sử dụng trong Phòng ban.

5. Nhấn Lưu (9) để hoàn thành.

Sau khi Tạo phòng banphân quyền vai trò sử dụng, bạn thực hiện bước tiếp theo là Tạo dự án/nhóm trong phòng ban. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 14/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận