1. Trang chủ
  2. Phân quyền vai trò trong Phòng ban

Phân quyền vai trò trong Phòng ban

Cho phép thêm Vai trò sử dụng trong phòng ban.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: Xem chi tiết phân quyền trong ứng dụng AMIS Công việc tại đây.

1. Trên giao diện “Phòng ban”, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Thiết lập thành viên.

2. Tại mục Vai trò, chương trình mặc định 2 vai trò Toàn quyềnThành viên phòng ban (2 vai trò này mặc định không cho phép Sửa/Xoá).

3. Để thêm mới vai trò người dùng, nhấn Thêm vai trò.

4. Khai báo thông tin và Phân quyền cho vai trò.

Lưu ý: Khi thêm mới vai trò, chương trình mặc định quyền Thêm dự án/nhóm tương tự vai trò “Thành viên phòng ban” và cho phép chỉnh sửa.

  • Thêm dự án/nhóm: Được phép thêm mới dự án/nhóm trong phòng ban.
  • Xem tất cả dự án/nhóm trong phòng ban: Chỉ được phép xem các dự án/nhóm trong phòng ban.
  • Là toàn quyền của tất cả dự án/nhóm trong phòng ban: Được toàn quyền xử lý các thông tin của tất cả các dự án trong phòng ban đó như Thêm/Sửa/Xoá dự án/nhóm, mời thành viên vào dự án/nhóm,…
  • Thêm thành viên đã có trong ứng dụng vào phòng ban: Chỉ được phép thêm các thành viên đã có trong ứng dụng vào phòng ban.
  • Thêm thành viên chưa có trong ứng dụng vào phòng ban: Được phép thêm cả các thành viên chưa có trong ứng dụng vào phòng ban.
  • Thiết lập các thông tin phòng ban: Được phép thiết lập các thông tin của phòng ban đó.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Các vai trò được thêm mới sẽ quản lý độc lập theo phòng ban và được phép Sửa/Xoá.

Cập nhật 17/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng