1. Trang chủ
 2. Các cấp độ quyền hạn

Các cấp độ quyền hạn

Giới thiệu chi tiết phân quyền vai trò trong Ứng dụng/Phòng ban/Dự án/Nhóm.

Có 4 cấp phân quyền trong ứng dụng AMIS Công việc:

 • Phân quyền vai trò cấp Ứng dụng
 • Phân quyền chi tiết trong Phòng ban
 • Phân quyền chi tiết trong Dự án/Nhóm
 • Phân quyền chi tiết mức Công việc

Lưu ý:

 • Những người được thêm vào ứng dụng từ cấp Phòng ban, Dự án/Nhóm thì được tự động gán vai trò Ứng dụng/Hạn chế.
 • Người được thêm từ Dự án/Nhóm thì nhìn thấy tên Phòng ban chứa dự án/Nhóm nhưng chỉ xem được dự án/nhóm mà mình được thêm vào.
 • Một người khi thêm Phòng ban/Dự án/Nhóm thì tự động được gán vai trò Toàn quyền đối với Phòng ban, Dự án/Nhóm đó.
 • Trong 1 Phòng ban/Dự án/Nhóm có thể có nhiều người Toàn quyền, nhưng tại 1 thời điểm luôn phải có ít nhất 1 Toàn quyền (Không cho phép bỏ người Toàn quyền cuối cùng)

Phân quyền vai trò cấp Ứng dụng

Chương trình mặc định 3 vai trò người dùng trong ứng dụng là Quản trị, Thành viênHạn chế (Lưu ý: các vai trò trong ứng dụng người dùng không được phép Thêm/Sửa/Xoá).

Quản trị Ứng dụng mặc định có Toàn quyền đối với tất cả “Phòng ban” và “Dự án/Nhóm”, ngoại trừ các Dự án/Nhóm thuộc khu vực Cá nhân.

Dưới đây là danh sách chức năng và quyền hạn của từng vai trò.

 • Quản trị ứng dụng: được toàn quyền sử dụng các chức năng trên ứng dụng.
 • Thành viên: được phép tạo Phòng ban, Dự án/Nhóm, mời thành viên vào dự án/nhóm.
 • Hạn chế: chỉ được phép Thêm phòng ban và theo dõi công việc của mình.

Phân quyền chi tiết trong Phòng ban

Mặc định 2 vai trò trong Phòng ban là Toàn quyềnThành viên phòng ban (2 vai trò này không được phép Sửa/Xoá).

 • Toàn quyền Phòng ban mặc định là Toàn quyền tất cả Dự án/Nhóm thuộc Phòng ban đó. Còn lại những người khác phải có vai trò trong Phòng ban/Dự án/Nhóm thì mới nhìn thấy Phòng ban/Dự án/Nhóm.
 • Thành viên phòng ban được quyền Thêm dự án/nhóm và toàn quyền trên dự án/nhóm đó.

Phân quyền chi tiết trong Dự án/Nhóm

Mặc định 3 vai trò trong Dự án/Nhóm là Toàn quyềnThành viên dự án/nhóm Hạn chế (3 vai trò này không được phép Sửa/Xoá).

 • Toàn quyền Dự án/Nhóm mặc định là Toàn quyền tất cả Công việc thuộc Dự án/Nhóm đó. Còn lại những người khác phải có vai trò trong Phòng ban/Dự án/Nhóm thì mới nhìn thấy Phòng ban/Dự án/Nhóm.
 • Thành viên dự án/nhóm được quyền Thêm công việc, Xem tất cả công việc của dự án/nhóm và Sửa tất cả công việc của dự án/nhóm.
 • Hạn chế chỉ được quyền Thêm công việc và toàn quyền trên công việc đó.

Phân quyền chi tiết mức Công việc

Đối với 1 công việc:

 • Người tạo sẽ được Toàn quyền thực hiện các chức năng trên cả 3 mức.
 • Người thực hiện chỉ được quyền thao tác trên các chức năng ở mức 2 và 3.
 • Người liên quan, Người phê duyệt chỉ được quyền thao tác trên các chức năng ở mức 3.

Chi tiết các mức công việc như sau:

Chức năng trong khu vực Cá nhân

Với khu vực Cá nhân thì vai trò nào cũng được quyền tạo dự án/nhóm tại khu vực này.

Vì là khu vực Cá nhân nên người khác sẽ không nhìn thấy các dự án/nhóm thuộc khu vực này (kể cả Quản trị ứng dụng), trừ khi bạn mời người khác vào dự án/nhóm thuộc khu vực cá nhân thì mới được quyền nhìn thấy dự án/nhóm đó.

Cập nhật 17/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.