1. Trang chủ
 2. Các cấp độ quyền hạn

Các cấp độ quyền hạn

Giới thiệu chi tiết phân quyền vai trò trong Ứng dụng/Phòng ban/Dự án/Nhóm.

Có 4 cấp phân quyền trong ứng dụng AMIS Công việc:

 • Phân quyền vai trò cấp Ứng dụng
 • Phân quyền chi tiết trong Phòng ban
 • Phân quyền chi tiết trong Dự án/Nhóm
 • Phân quyền chi tiết mức Công việc

Lưu ý:

 • Những người được thêm vào ứng dụng từ cấp Phòng ban, Dự án/Nhóm thì được tự động gán vai trò Ứng dụng/Hạn chế.
 • Người được thêm từ Dự án/Nhóm thì nhìn thấy tên Phòng ban chứa dự án/Nhóm nhưng chỉ xem được dự án/nhóm mà mình được thêm vào.
 • Một người khi thêm Phòng ban/Dự án/Nhóm thì tự động được gán vai trò Toàn quyền đối với Phòng ban, Dự án/Nhóm đó.
 • Trong 1 Phòng ban/Dự án/Nhóm có thể có nhiều người Toàn quyền, nhưng tại 1 thời điểm luôn phải có ít nhất 1 Toàn quyền (Không cho phép bỏ người Toàn quyền cuối cùng)

Phân quyền vai trò cấp Ứng dụng

Chương trình mặc định 3 vai trò người dùng trong ứng dụng là Quản trị, Thành viênHạn chế (Lưu ý: các vai trò trong ứng dụng người dùng không được phép Thêm/Sửa/Xoá).

Quản trị Ứng dụng mặc định có Toàn quyền đối với tất cả “Phòng ban” và “Dự án/Nhóm”, ngoại trừ các Dự án/Nhóm thuộc khu vực Cá nhân.

Dưới đây là danh sách chức năng và quyền hạn của từng vai trò.

 • Quản trị ứng dụng: được toàn quyền sử dụng các chức năng trên ứng dụng.
 • Thành viên: được phép tạo Phòng ban, Dự án/Nhóm, mời thành viên vào dự án/nhóm.
 • Hạn chế: chỉ được phép Thêm phòng ban và theo dõi công việc của mình.

Phân quyền chi tiết trong Phòng ban

Mặc định 2 vai trò trong Phòng ban là Toàn quyềnThành viên phòng ban (2 vai trò này không được phép Sửa/Xoá).

 • Toàn quyền Phòng ban mặc định là Toàn quyền tất cả Dự án/Nhóm thuộc Phòng ban đó. Còn lại những người khác phải có vai trò trong Phòng ban/Dự án/Nhóm thì mới nhìn thấy Phòng ban/Dự án/Nhóm.
 • Thành viên phòng ban được quyền Thêm dự án/nhóm và toàn quyền trên dự án/nhóm đó.

Phân quyền chi tiết trong Dự án/Nhóm

Mặc định 3 vai trò trong Dự án/Nhóm là Toàn quyềnThành viên dự án/nhóm Hạn chế (3 vai trò này không được phép Sửa/Xoá).

 • Toàn quyền Dự án/Nhóm mặc định là Toàn quyền tất cả Công việc thuộc Dự án/Nhóm đó. Còn lại những người khác phải có vai trò trong Phòng ban/Dự án/Nhóm thì mới nhìn thấy Phòng ban/Dự án/Nhóm.
 • Thành viên dự án/nhóm được quyền Thêm công việc, Xem tất cả công việc của dự án/nhóm và Sửa tất cả công việc của dự án/nhóm.
 • Hạn chế chỉ được quyền Thêm công việc và toàn quyền trên công việc đó.

Phân quyền chi tiết mức Công việc

Đối với 1 công việc:

 • Người tạo sẽ được Toàn quyền thực hiện các chức năng trên cả 3 mức.
 • Người thực hiện chỉ được quyền thao tác trên các chức năng ở mức 2 và 3.
 • Người liên quan, Người phê duyệt chỉ được quyền thao tác trên các chức năng ở mức 3.

Chi tiết các mức công việc như sau:

Chức năng trong khu vực Cá nhân

Với khu vực Cá nhân thì vai trò nào cũng được quyền tạo dự án/nhóm tại khu vực này.

Vì là khu vực Cá nhân nên người khác sẽ không nhìn thấy các dự án/nhóm thuộc khu vực này (kể cả Quản trị ứng dụng), trừ khi bạn mời người khác vào dự án/nhóm thuộc khu vực cá nhân thì mới được quyền nhìn thấy dự án/nhóm đó.

Cập nhật 17/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng