Lưu trữ dự án

Cho phép người dùng lưu trữ lại các dự án đã hoàn thành, khi không còn nhu cầu quản lý dự án đó tại thời điểm hiện tại để không phải kiểm soát đồng thời các dự án đã xong và đang diễn ra.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: Chỉ có những thành viên có đồng thời 2 quyền “Sửa dự án/nhóm” và “Xóa dự án/nhóm” mới sử dụng được tính năng này.

Để lưu trữ dự án, người dùng thực hiện như sau:

Trên giao diện dự án muốn lưu trữ, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn Tuỳ chọn khác, chọn Lưu trữ để lưu trữ dự án đã hoàn thành.

Trường hợp người dùng muốn khôi phục lại dự án đã lưu trữ thì thực hiện như sau:

Lưu ý: Chỉ những người dùng có quyền “Lưu trữ dự án” thì mới được phép “Khôi phục dự án”.

Trên thanh menu người dùng nhấn vào biểu tượng , sau đó tại mục Trạng thái dự án, chọn Lưu trữ để lọc ra các dự án đang được lưu trữ.

Chọn dự án muốn khôi phục.

Có 2 cách để khôi phục dự án đã lưu trữ:

  • Cách 1: Trên giao diện dự án đang lưu trữ, nhấn Khôi phục.
  • Cách 2: Trên giao diện dự án đang lưu trữ, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn Tuỳ chọn khác, chọn Khôi phục dự án.

Lưu ý:

  • Đối với công việc cha có công việc con khác dự án: Chỉ lưu trữ các công việc con cùng dự án của nó, các công việc con khác dự án thì không lưu trữ. Trong trường hợp người dùng chuyển công việc con đó về dự án đã lưu trữ thì tự động lưu trữ công việc con
  • Đối với công việc con có công việc cha ở dự án khác: Chỉ lưu trữ công việc con đó, không lưu trữ công việc cha của nó
  • Nếu người dùng thiết lập lặp lại công việc từ công việc trong dự án đã lưu trữ. Chương trình vẫn lặp lại như bình thường, công việc lặp lại được sinh ra trong dự án lưu trữ cũng được lưu trữ.

Chi tiết Hướng dẫn Lưu trữ Dự án trên Mobile vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 23/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan