1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Lập duyệt các loại đơn
  4. Nhân viên xác nhận công, gửi đề nghị cập nhật công

Nhân viên xác nhận công, gửi đề nghị cập nhật công

Nhân viên vào xác nhận công, nếu có sai sót còn kịp thời gửi đề nghị cập nhật công.

Hướng dẫn chi tiết

Vào Chấm công/ Bảng chấm công để xác nhận công ngay trên Web hoặc AMIS Moblie.

Nhân viên khi nhận được thông báo vào xem lại bảng chấm công của mình theo tuần/tháng/năm.

Khi xuất hiện sai sót trên bảng chấm công so với thực tế, nhân viên cần gửi Đề nghị cập nhật công.

Nhân viên vào làm để nghị cập nhật cần khai báo các thông tin về Ngày làm việc, ca làm việc, lý do cập nhật, người duyệt và gửi để HR nhận được thông báo, điều chỉnh sai sót.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan