1. Trang chủ
  2. Phúc lợi
  3. Đăng ký tham gia chương trình phúc lợi

Đăng ký tham gia chương trình phúc lợi

Giúp HR gửi yêu cầu đăng ký để nhân viên có thể chủ động lựa chọn tham gia/từ chối tham gia chương trình phúc lợi.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ phúc lợi – AMIS Thông tin nhân sự, HR chọn gửi yêu cầu đăng ký và khai báo thời hạn được phép đăng ký.

Khi đó, chương trình sẽ gửi một thông báo về cho nhân viên trên ứng dụng AMIS Nhân viên để anh chị có thể chủ động lựa chọn đăng ký/không đăng ký.

Lưu ý: Nhân viên chỉ có thể lựa chọn đăng ký tham gia với các chương trình phúc lợi còn hạn đăng ký. Nếu hết hạn, nhân viên sẽ chỉ xem được trên danh sách trong phân hệ Phúc lợi.

Trong trường hợp cần thiết, anh chị HR có thể tùy chọn Ngừng nhận yêu cầu đăng ký.

Sau khi nhân viên xác nhận tham gia chương trình phúc lợi, chương trình sẽ cập nhật tình trạng trên danh sách nhân viên tham gia để HR tiện nắm được.

Cập nhật 22/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?