1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để thêm lao động từ danh sách có sẵn trên AMIS BHXH vào thủ tục 642a?

Làm thế nào để thêm lao động từ danh sách có sẵn trên AMIS BHXH vào thủ tục 642a?

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Thêm lao động vào danh sách

1. Nhấn Chọn lao động.

2. Tích chọn lao động cần lập thủ tục (có thể tìm kiếm lao động theo mã nhân viên, tên nhân viên, trạng thái tham gia BHXH) -> nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo thông tin hưởng chế độ

Sau khi chọn lao động thành công, hệ thống sẽ chuyển sang bước khai báo thông tin hưởng chế độ:

Chi tiết cách điền các trường thông tin như sau:

  • Hình thức nhận: Chọn từ danh sách sẵn có hình thức nhận tiền chi trả chế độ của cơ quan BHXH
  • Hợp đồng lao động: Tích chọn vào phương án phù hợp, trường hợp kí kết từ 2 hợp đồng trở lên thì nhập thông tin đơn vị tại cửa sổ thêm đơn vị
  • Chế độ hưởng:
  1. Trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động: Tích chọn ô “Tai nạn lao động
Trường thông tin Hướng dẫn điền
Ngày xảy ra tai nạn lao động Điền ngày, tháng, năm người tham gia gặp tai nạn lao động
Ngày lập biên bản điều tra TNLĐ Điền ngày, tháng, năm đoàn điều tra bắt đầu tiến hành điều tra vụ TNLĐ
Số biên bản điều tra TNLĐ Điền số hiệu biên bản điều tra về thông tin vụ tai nạn lao động hoặc biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương
Tên đoàn điều tra Điền tên của đoàn điều tra, giám định và kết luận về vụ tai nạn lao động
Trường hợp TNLĐ Chọn từ danh sách loại tai nạn lao động trên thanh sổ xuống
Lý do nộp muộn Điền lý do khai báo hoặc nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động (nếu có)

2. Trường hợp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp: Tích chọn ô “Bệnh nghề nghiệp

Trường thông tin Hướng dẫn điền
Ngày bị bệnh nghề nghiệp Điền ngày, tháng, năm thực tế phát hiện bệnh nghề nghiệp
Số kết quả hội chẩn/Giấy khám bệnh Điền số hiệu của loại giấy tờ giám định hoặc khám bệnh
Ngày lập kết quả hội chẩn/Giấy khám bệnh Điền ngày, tháng, năm có kết quả giám định về bệnh nghề nghiệp của cơ sở y tế
Tên tổ chức hội chẩn/khám bệnh Điền tên của cơ sở y tế hoặc tổ chức hội chẩn, giám định y khoa và đưa ra kết quả bệnh tật
Lý do nộp muộn Điền lý do nộp muộn hồ sơ giấy tờ giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (nếu có)

3. Trường hợp hưởng cả chế độ bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động: Tích chọn vào cả 2 ô “Tai nạn lao động” và “Bệnh nghề nghiệp” (Cách điền các trường thông tin giống như 2 trường hợp trên).

Lưu ý:

  • Cho phép tích chọn 1 chế độ hưởng hoặc chọn cả 2 chế độ hưởng, không cho phép bỏ chọn cả 2.
  • Cho phép lập danh sách tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Sau khi khai báo xong, nhấn Áp dụng -> nhấn Hoàn thành

Cập nhật 23/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang