Phân quyền Vai trò sử dụng

Cho phép nhân sự thiết lập mức độ quyền hạn cho từng vai trò trong ứng dụng Tuyển dụng.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào mục Thiết lập. Tại mục Thiết lập chung, chọn Vai trò.

2. Tại đây, hiển thị Danh sách các vai trò trong ứng dụng Tuyển dụng. Nhân sự có thể tùy chỉnh mức độ quyền hạn cho từng vai trò trong ứng dụng.

Lưu ý:

  • Vai trò Quản trị ứng dụng tuyển dụng là vai trò mặc định của hệ thống, bạn không Sửa/Xóa được.
  • Vai trò Nhân sự, Hội đồng tuyển dụng chỉ cho phép Sửa (không Xóa được).
  • Các vai trò mà nhân sự tự thêm vào hệ thống thì có thể Sửa/Xoá được.

3. Để thêm mới Vai trò trong ứng dụng, nhân sự nhấn vào chức năng Thêm mới.

4. Nhập Tên vai tròTích chọn các quyền mà vai trò được phép sử dụng.

Lưu ý:

  • Nếu người dùng có vai trò là HR nhưng khi phân quyền không tích chọn quyền Truy cập dữ liệu của tất cả các tin tuyển dụng thì Vai trò HR này chỉ được nhìn thấy những Tin tuyển dụng, ứng viên do chính HR đó phụ trách.
  • Còn nếu người dùng có vai trò là HR nhưng khi phân quyền được tích chọn quyền Truy cập dữ liệu của tất cả các tin tuyển dụng thì vai trò HR này sẽ nhìn thấy những Tin tuyển dụng, ứng viên do mình phụ trách và của các HR khác theo Phòng ban được thiết lập trên Hệ thống.

5. Nhấn Lưu để hoàn thành. Các Vai trò được thêm mới trong ứng dụng sẽ phục vụ cho việc phân quyền Người dùng, Nhóm người dùng,… trên Hệ thống.

Cập nhật 12/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận