Báo cáo chi tiết

Ban lãnh đạo xem chi tiết được các báo cáo về thu nhập nhân viên, chi phí lương, tổng hợp công nợ của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Trên màn hình giao diện Tiền lương, chọn Báo cáo để xem được tình hình các loại báo cáo chi tiết.

Tại đây, ban lãnh đạo có thể xuất báo cáo đem đi in, tùy chỉnh các cột trong báo cáo và tùy chỉnh báo cáo.

Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận