1. Trang chủ
 2. Lập thư Xác nhận thu nhập

Lập thư Xác nhận thu nhập

Mục đích

Giúp HR lập và in mẫu xác nhận thu nhập cá nhân cho nhân viên nghỉ việc, đối tượng vãng lai tự đi quyết toán thuế trong trường hợp nhân viên không ủy quyền cho công ty quyết toán thuế.

Hướng dẫn thực hiện

I. Lập và cấp thư xác nhận thu nhập bản điện tử

Bước 1: Lập thư xác nhận thu nhập
 • Tại phân hệ Thủ tục, chọn mục Thư xác nhận thu nhập.

 • Nhấn Thêm mới (3) để thêm 1 thư xác nhận thu nhập hoặc Thêm mới hàng loạt (4) để thêm hàng loạt thư xác nhận thu nhập.

  • Trường hợp thêm mới 1 thư: Tại Thư xác nhận, khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin của người nộp thuế.

  • Trường hợp thêm mới hàng loạt thư: Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Ký điện tử thư xác nhận thu nhập

Cách 1: Tại chi tiết Thư xác nhận thu nhập, nhấn Lưu và ký điện tử

Cách 2: Tại danh sách thư xác nhận thu nhập: tích chọn các thư cần ký\nhấn Ký điện tử

Lúc này chương trình sẽ thực hiện ký bằng hình thức ký mà đơn vị đã thiết lập (ký bằng USB Token, chữ ký số từ xa Misa eSign hoặc chữ ký số từ xa VNPT SmartCA) tương tự như ký các loại tờ khai.

Sau khi ký thành công, chương trình sẽ hiển thị thư xác nhận chưa chữ ký điện tử của đơn vị.

Bước 3: Xuất khẩu/Gửi email thư xác nhận thu nhập cho nhân viên

1. Xuất khẩu thư xác nhận thu nhập

Anh/Chị xuất khẩu ra pdf hoặc word để chỉnh sửa sau đó gửi cho nhân viên tự đi quyết toán thuế

Cách 1: Xuất khẩu nhiều thư tại danh sách thư

Xuất khẩu nhiều thư bằng cách tích chọn các thư cần xuất khẩu/nhấn Xuất khẩu

Cách 2: Xuất khẩu từng thư tại chi tiết thư hoặc tại danh sách thư

2. Gửi email thư xác nhận thu nhập

Anh/Chị có thể gửi email thư xác nhận thu nhập cho nhân viên tự đi quyết toán thuế.

Cách 1: Gửi nhiều email tại danh sách thư 

Gửi hàng loạt email bằng cách tích chọn các thư cần gửi email/nhấn Gửi email

Cách 2: Gửi từng email tại chi tiết thư hoặc tại danh sách thư

II. Lập và cấp thư xác nhận thu nhập bản giấy

Bước 1: Lập thư xác nhận thu nhập

Tại phân hệ Thủ tục, chọn mục Thư xác nhận thu nhập.

Nhấn Thêm mới (3) để thêm 1 thư xác nhận thu nhập hoặc Thêm mới hàng loạt (4) để thêm hàng loạt thư xác nhận thu nhập.

 • Trường hợp thêm mới 1 thư: Tại Thư xác nhận, khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin của người nộp thuế.

 • Trường hợp thêm mới hàng loạt thư: Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây.

Hoàn thành khai báo, nhấn Lưu.

Bước 2: In thư xác nhận thu nhập

Anh/Chị in thư xác nhận để ký tươi và đóng dấu, sau đó giao cho nhân viên tự đi quyết toán thuế.

Cách 1: In hàng loạt thư

Tại danh sách thư xác nhận, tích chọn các thư cần in\nhấn In

 

Cách 2: In từng thư xác nhận

 • Tích chọn từng thư tại danh sách thư\nhấn In

 • Hoặc in tại chi tiết thư

III. Hủy thư xác nhận thu nhập

 • Trường hợp thư xác nhận đã ký bị sai thông tin. Anh/Chị có thể Hủy thư sai để tránh bị nhầm lẫn với thư mới.

 • Nhập lý do hủy thư/nhấn Đồng ý để hoàn tất hủy thư.

 • Thư sau khi hủy sẽ được gắn tag Đã hủy bỏ tại chi tiết thư và hiển thị trạng thái Đã hủy tại danh sách thư giúp HR dễ dàng nhận biết đâu là thư đúng để gửi cho nhân viên, đâu là thư sai đã hủy bỏ để tránh gửi nhầm.

Cập nhật 22/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.