1. Trang chủ
  2. Tiền lương
  3. Theo dõi thuế TNCN (website)

Theo dõi thuế TNCN (website)

Giúp nhân viên theo dõi được thông tin thuế TNCN đã đóng hàng tháng của bản thân và thông tin quyết toán thuế TNCN hàng năm.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Nhân viên, người dùng truy cập vào phân hệ Tiền lương\Thuế TNCN. Tại đây, chương trình hiển thị thông tin bảng thuế tạm tính và quyết toán thuế.

Bảng thuế tạm tính

Chương trình hiển thị các thông tin lấy từ bảng thuế tạm tính hàng tháng mà HR tổng hợp trên ứng dụng AMIS Tiền lương, bao gồm:

  • Thông tin tổng hợp: Tổng thu nhập, thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, thu nhập tính thuế, thuế TNCN.
  • Thông tin chi tiết về các khoản thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ khi tính thuế tại từng tháng.

Quyết toán thuế

Chương trình hiển thị thông tin quyết toán thuế năm của nhân viên được lấy dữ liệu từ ứng dụng AMIS Tiền lương.

Từ đó, giúp nhân viên có thể tự theo dõi được thông tin quyết toán thuế TNCN hàng năm của bản thân để chủ động kiểm tra, rà soát và thông báo với HR khi có thắc mắc hoặc thông tin sai lệch.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan