1. Trang chủ
  2. Kết nối, thêm và đồng bộ công việc (nhiệm vụ) giữa AMIS Bán hàng và AMIS Công việc

Kết nối, thêm và đồng bộ công việc (nhiệm vụ) giữa AMIS Bán hàng và AMIS Công việc

Cho phép người dùng thêm và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc và liên kết quản lý, cập nhật công việc giữa 2 phần mềm.

Hướng dẫn chi tiết

1.Kết nối AMIS Công việc với AMIS Bán hàng.

Trên giao diện Tổng quan AMIS Công việc, người dùng nhấn vào ảnh đại diện > Chọn Kết nối ứng dụng > Kết nối.

2. Thêm mới Nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng và đồng bộ sang AMIS Công việc.

Người dùng thao tác Thêm và đồng bộ nhiệm vụ trên AMIS Bán hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. (Mục 10.3)

Sau đó, quay lại phần mềm AMIS Công việc, trên giao diện dự án được chọn đồng bộ, chương trình sẽ hiển thị công việc mới đồng bộ từ nhiệm vụ của AMIS Bán hàng.

Lưu ý:

  • Mỗi nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng khi chuyển sang AMIS Công việc sẽ tương ứng với một công việc. Các thông tin được đồng bộ như sau:

Cập nhật 05/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng