Giới hạn thời gian truy cập cho từng ứng dụng

Để thiết lập bảo mật ứng dụng một cách chặt chẽ hơn, chương trình cho phép giới hạn thời gian truy cập cho từng ứng dụng.

Hướng dẫn chi tiết

Ví dụ: Đơn vị chỉ cho phép người dùng truy cập ứng dụng AMIS Kế toán trong giờ hành chính để tránh bị rò rỉ dữ liệu tài chính – kế toán.

Trước phiên bản R38: Chương trình đáp ứng thiết lập Giới hạn truy cập theo thời gian cho phép thiết lập các khoảng thời gian mà người dùng được phép truy cập vào hệ thống của công ty. Ngoài khoảng thời gian này, người dùng không truy cập được tất cả các ứng dụng AMIS Platfom.

Trừ phiên bản R38 trở đi: Cho phép giời hạn thời gian truy cập cho từng ứng dụng theo nhu cầu.

Trên giao diện AMIS Hệ thống, anh/chị vào phân hệ Bảo mật nâng cao, kích hoạt Giới hạn theo thời gian, sau đó thiết lập khoảng thời gian cho phép người dùng truy cập ứng dụng.

Tiếp đó, anh/chị có thể lựa chọn áp dụng giới hạn truy cập cho:

  • Toàn bộ ứng dụng: áp dụng cho tất cả ứng dụng mà đơn vị đang sử dụng
  • Chỉ ứng dụng được chọn: chọn các ứng dụng cụ thể anh/chị muốn giới hạn, chỉ các ứng dụng đã chọn mới bị giới hạn thời gian truy cập

Cập nhật 06/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng