1. Trang chủ
  2. Quản lý ứng viên thuộc Talent pool (ứng viên tiềm năng)

Quản lý ứng viên thuộc Talent pool (ứng viên tiềm năng)

Talent pool là nơi giúp nhân sự quản lý những ứng viên tiềm năng, có những tố chất phù hợp với công ty, nhân sự sẽ lưu trữ thông tin của các ứng viên này để liên hệ ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp.

Trên Talent pool nhân sự có thể:

  • Xem nhanh các thông tin liên quan đến tin tuyển dụng: Tiêu đề, Số lượng ứng viên, Người quản lý Talent pool,…
  • Xem nhanh các thông tin liên quan đến ứng viên trong 1 Talent pool: Họ tên, Tin tuyển dụng, Ngày ứng tuyển, Vòng tuyển dụng, Đánh giá….

Để Thêm mới Talent pool nhân sự thực hiện như sau:

  • Nhấn Thêm Talent pool.
  • Khai báo thông tin: Tiêu đề, Người quản lý Talent pool và nhập Mô tả (nếu cần), sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Nhấn vào Tên Talent pool (tên tin tuyển dụng tiềm năng) để hiển thị Danh sách ứng viên. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng trên Danh sách ứng viên tại đây.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận