1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn khai báo lao động vào thủ tục 641a?

Hướng dẫn khai báo lao động vào thủ tục 641a?

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Thêm lao động vào thủ tục

1. Nhấn Chọn lao động.

2. Tích chọn lao động cần thêm vào thủ tục (có thể tìm kiếm lao động bằng các điều kiện lọc là mã nhân viên, tên nhân viên, trạng thái tham gia BHXH) -> nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo thông tin hưởng chế độ

Khai báo các thông tin chế độ hưởng tại cửa sổ bên phải màn hình:

 

Chi tiết như sau: 

  • Hình thức nhận: Chọn từ danh sách sẵn có hình thức nhận tiền chi trả chế độ của cơ quan BHXH
  • Hợp đồng lao động: Tích chọn vào phương án phù hợp, trường hợp kí kết từ 2 hợp đồng trở lên thì nhập thông tin đơn vị tại cửa sổ thêm đơn vị
  • Chế độ hưởng:
  1. Trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động: Tích chọn ô “Tai nạn lao động

Trường thông tin Hướng dẫn điền
Ngày xảy ra TNLĐ Điền ngày, tháng, năm người tham gia bị tai nạn lao động
Ngày lập biên bản điều tra TNLĐ Điền ngày, tháng, năm đoàn điều tra bắt đầu tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động
Số biên bản điều tra TNLĐ Điền số hiệu biên bản điều tra về thông tin vụ tai nạn lao động hoặc biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương
Tên đoàn điều tra Điền tên của đoàn điều tra, giám định và kết luận về vụ tai nạn lao động
Trường hợp TNLĐ Chọn từ danh sách loại tai nạn lao động trên thanh sổ xuống
Lý do nộp muộn Điền lý do khai báo hoặc nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động (nếu có)

2. Trường hợp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp: Tích chọn ô “Bệnh nghề nghiệp

Trường thông tin Hướng dẫn điền
Ngày bị bệnh nghề nghiệp Điền ngày tháng năm thực tế phát hiện bệnh nghề nghiệp
Số kết quả hội chẩn/Giấy khám bệnh Điền số hiệu của loại giấy tờ giám định hoặc khám bệnh
Ngày lập kết quả hội chẩn/Giấy khám bệnh Điền ngày tháng năm có kết quả giám định về bệnh nghề nghiệp của cơ sở y tế
Tên tổ chức hội chẩn/khám bệnh Điền tên của cơ sở y tế hoặc tổ chức hội chẩn, giám định y khoa và đưa ra kết quả bệnh tật
Lý do nộp muộn Điền lý do nộp muộn hồ sơ giấy tờ giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (nếu có)

3. Trường hợp hưởng cả chế độ bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động: Tích chọn vào cả 2 ô “Tai nạn lao động” và “Bệnh nghề nghiệp” (Cách điền các trường thông tin giống như 2 trường hợp trên).

Hoàn thành khai báo nhấn Áp dụng Hoàn thành.

Bước 3: Bổ sung thông tin và giấy tờ còn thiếu

1. Chọn Sửa hoặc Xem thông tin còn thiếu để chỉnh sửa và bổ sung thông tin.

2. Đính kèm file giấy tờ chứng minh:

 

Hoàn thành chỉnh sửa và bổ sung thông tin -> nhấn Lưu và đóng.

Khi đó, hệ thống sẽ cập nhật các thông tin vừa được chỉnh sửa. Anh chị chuyển sang bước  Ký nộp hồ sơ.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang