1. Trang chủ
  2. Thiết lập tự động: Thêm checklist

Thiết lập tự động: Thêm checklist

Giúp tạo một công việc chạy theo quy trình tự động trên phần mềm tương ứng đúng với thực tế.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện quản lý công việc dạng Bảng của Dự án/Nhóm, di chuột đến nhóm công việc cần thiết lập, sau đó nhấn vào biểu tượng , chọn “Thiết lập tự động”. Nhấn “Thêm”, chọn loại hành động “Thêm checklist”.

Thêm các checklist cần thiết cho công việc khi chuyển giai đoạn (1), sau đó nhấn “Lưu” (2).

Các công việc được thêm tại cột hoặc chuyển vào cột có thiết lập tự động này sẽ được tự động thêm các checklist đã thiết lập trước.

Lưu ý:

  • Chương trình cho phép thay đổi thứ tự các checklist đã lập.
  • Tính năng được áp dụng cho tất cả công việc cha và công việc con được thêm mới/chuyển vào cột. Nếu công việc con đã hoàn thành thì không tự động sinh checklist.
Cập nhật 25/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng