Video

Danh sách video AMIS Chấm công (21)
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Tổng quan
  Quản lý và phân quyền cho người dùng
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công nhận diện khuôn mặt ngay trên máy tính bảng
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công từ xa bằng nhận diện khuôn mặt ngay trên điện thoại
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công trên điện thoại xác thực bằng kết nối Wi-Fi
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Quét mã QR chấm công ngay trong tích tắc
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công trên điện thoại xác thực bằng định vị GPS
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Quản lý chấm công hộ nhân viên
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Kết nối và lấy dữ liệu máy chấm công
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Công cụ tra cứu chính xác, đầy đủ BSSID để thiết lập Wi-Fi chấm công
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Lập bảng chấm công chi tiết
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Lập bảng chấm công tổng hợp
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Theo dõi bảng công, làm đề nghị cập nhật công ngay trên điện thoại
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Phân ca, tính công chính xác cho nhân viên khi được điều động làm việc tại nhiều chi nhánh
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Kết nối và lấy dữ liệu máy chấm công
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  HR dễ dàng nắm bắt tình hình đi làm hàng ngày của nhân viên để nhắc nhở kịp thời
 • video
  play
  Quản lý ca làm việc
  Khai báo ca làm việc
 • video
  play
  Quản lý ca làm việc
  Phân ca, tính công chính xác cho nhân viên khi được điều động làm việc tại nhiều chi nhánh
 • video
  play
  Quản lý đơn
  Quản lý, lập duyệt đơn từ
 • video
  play
  Quản lý đơn
  Thiết lập quy trình duyệt đơn
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Tổng quan
  Quản lý và phân quyền cho người dùng
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công nhận diện khuôn mặt ngay trên máy tính bảng
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công từ xa bằng nhận diện khuôn mặt ngay trên điện thoại
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công trên điện thoại xác thực bằng kết nối Wi-Fi
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Quét mã QR chấm công ngay trong tích tắc
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Chấm công trên điện thoại xác thực bằng định vị GPS
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Quản lý chấm công hộ nhân viên
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Kết nối và lấy dữ liệu máy chấm công
 • video
  play
  Các hình thức chấm công
  Công cụ tra cứu chính xác, đầy đủ BSSID để thiết lập Wi-Fi chấm công
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Lập bảng chấm công chi tiết
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Lập bảng chấm công tổng hợp
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Theo dõi bảng công, làm đề nghị cập nhật công ngay trên điện thoại
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Phân ca, tính công chính xác cho nhân viên khi được điều động làm việc tại nhiều chi nhánh
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  Kết nối và lấy dữ liệu máy chấm công
 • video
  play
  Dữ liệu chấm công
  HR dễ dàng nắm bắt tình hình đi làm hàng ngày của nhân viên để nhắc nhở kịp thời
 • video
  play
  Quản lý ca làm việc
  Khai báo ca làm việc
 • video
  play
  Quản lý ca làm việc
  Phân ca, tính công chính xác cho nhân viên khi được điều động làm việc tại nhiều chi nhánh
 • video
  play
  Quản lý đơn
  Quản lý, lập duyệt đơn từ
 • video
  play
  Quản lý đơn
  Thiết lập quy trình duyệt đơn
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.