Quy trình không giới hạn số bước (mobile)

Giúp CBNV gửi duyệt đề xuất, đề nghị phát sinh, chưa được xây dựng quy trình riêng tại đơn vị.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: Để chạy quy trình không giới hạn trên mobile, đơn vị cần thiết lập quy trình trên phiên bản website. Hướng dẫn chi tiết tại đây.

Sau khi đã thiết lập “Không giới hạn số bước” trên phiên bản Website. Khi có yêu cầu, đề nghị đột xuất CBNV tìm đến quy trình “Đề xuất trực tiếp” để khởi tạo lượt chạy.

Khai báo các thông tin và nội dung cần xin duyệt sau đó Gửi lượt chạy cho người phê duyệt.

Vd: Gửi đề xuất cho Quản lý duyệt

Người phê duyệt sau khi nhận được đề xuất có thể.

  • Trả về: trả về cho bước trước hoặc trả về và kết thúc luôn quy trình
  • Đồng ý: đồng ý phê duyệt và gửi cho người phê duyệt tiếp theo hoặc đồng ý và kết thúc luôn quy trình

Vd: Sau khi nhận được đề xuất, quản lý gửi cho Giám đốc phê duyệt

Những người phê duyệt kế tiếp có thể thực hiện các thao tác tương tự. Chương trình không giới hạn các cấp và người phê duyệt.

Vd: Giám đốc sau khi Đồng ý, chuyển tiếp cho nhân viên Quản trị hệ thống thực hiện cấp phát

Vd: Nhân viên Quản trị hệ thống sau khi thực hiện cấp phát chuyển tiếp lượt chạy cho người được cấp xác nhận

Người thực hiện bước cuối có thể Đồng ý và Kết thúc lượt chạy để Hoàn thành quy trình.

Vd: Người được cấp phát xác nhận đã được cấp quyền và kết thúc lượt chạy

Cập nhật 16/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?