Video

Danh sách video AMIS Wesign (19)
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn tạo luồng ký và gửi tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh trên tài liệu ký
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Gửi tài liệu ký qua tin nhắn
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Thiết lập mật khẩu tài liệu dạng OTP
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Tạo Lô tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Phân hệ Báo cáo
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập luồng ký theo thứ tự và không theo thứ tự
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu trên phần mềm
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký hàng loạt tài liệu
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu qua email
 • video
  play
  Quản lý mẫu tài liệu
  Hướng dẫn tạo và sử dụng mẫu tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn thêm người điều phối tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn điều phối tài liệu qua email
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối AMIS WeSign – eSign: Ký số từ xa mọi lúc mọi nơi
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Quy trình
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Công việc
 • video
  play
  Quản lý tài liệu
  Tạo và quản lý tài liệu theo thư mục
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Đánh dấu ghi chú và bình luận trên tài liệu
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Phân loại tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn tạo luồng ký và gửi tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh trên tài liệu ký
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Gửi tài liệu ký qua tin nhắn
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Thiết lập mật khẩu tài liệu dạng OTP
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Tạo Lô tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Phân hệ Báo cáo
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập luồng ký theo thứ tự và không theo thứ tự
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu trên phần mềm
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký hàng loạt tài liệu
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu qua email
 • video
  play
  Quản lý mẫu tài liệu
  Hướng dẫn tạo và sử dụng mẫu tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn thêm người điều phối tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn điều phối tài liệu qua email
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối AMIS WeSign – eSign: Ký số từ xa mọi lúc mọi nơi
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Quy trình
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Công việc
 • video
  play
  Quản lý tài liệu
  Tạo và quản lý tài liệu theo thư mục
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Đánh dấu ghi chú và bình luận trên tài liệu
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Phân loại tài liệu
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay