Video

Danh sách video AMIS Wesign (17)
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn tạo luồng ký và gửi tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh trên tài liệu ký
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Gửi tài liệu ký qua tin nhắn
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Thiết lập mật khẩu tài liệu dạng OTP
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Tạo Lô tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Phân hệ Báo cáo
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập luồng ký phù hợp theo nhu cầu
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu trên phần mềm
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký hàng loạt tài liệu
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu qua email
 • video
  play
  Quản lý mẫu tài liệu
  Hướng dẫn tạo và sử dụng mẫu tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn thêm người điều phối tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn điều phối tài liệu qua email
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối AMIS WeSign – eSign: Ký số từ xa mọi lúc mọi nơi
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Quy trình
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Công việc
 • video
  play
  Quản lý tài liệu
  Tạo và quản lý tài liệu theo thư mục
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn tạo luồng ký và gửi tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh trên tài liệu ký
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Gửi tài liệu ký qua tin nhắn
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Thiết lập mật khẩu tài liệu dạng OTP
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Tạo Lô tài liệu
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Phân hệ Báo cáo
 • video
  play
  Tạo tài liệu
  Hướng dẫn thiết lập luồng ký phù hợp theo nhu cầu
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu trên phần mềm
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký hàng loạt tài liệu
 • video
  play
  Ký tài liệu
  Hướng dẫn ký tài liệu qua email
 • video
  play
  Quản lý mẫu tài liệu
  Hướng dẫn tạo và sử dụng mẫu tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn thêm người điều phối tài liệu
 • video
  play
  Điều phối tài liệu
  Hướng dẫn điều phối tài liệu qua email
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối AMIS WeSign – eSign: Ký số từ xa mọi lúc mọi nơi
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Quy trình
 • video
  play
  Kết nối
  Kết nối với AMIS Công việc
 • video
  play
  Quản lý tài liệu
  Tạo và quản lý tài liệu theo thư mục