Video

Danh sách video AMIS Thông tin nhân sự (23)
 • video
  play
  Tổng quan
  Giải pháp quản lý thông tin nhân sự tối ưu trong mùa dịch
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Quản lý và phân quyền cho người dùng
 • video
  play
  Hồ sơ
  Khai báo tra cứu hồ sơ
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tự động kiểm tra giấy tờ nhân viên cần nộp để nhắc nhở bổ sung kịp thời
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tạo cùng lúc nhiều hồ sơ, hợp đồng, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm từ mẫu
 • video
  play
  Hồ sơ
  Quản lý thông tin tiêm chủng trên hồ sơ nhân viên
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tự động tính toán và thông báo khi nhân viên đến tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định của Bộ luật Lao động 2019
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tích hợp eKYC giúp tự động trích xuất thông tin từ giấy tờ
 • video
  play
  Hợp đồng
  Khai báo tra cứu hợp đồng
 • video
  play
  Hợp đồng
  Tạo cùng lúc nhiều hồ sơ, hợp đồng, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm từ mẫu
 • video
  play
  Hợp đồng
  Tùy chỉnh thông tin trên hợp đồng
 • video
  play
  Hợp đồng
  Ký hợp đồng điện tử qua WeSign
 • video
  play
  Khen thưởng
  Quản lý khen thưởng
 • video
  play
  Sự cố
  Quản lý sự cố
 • video
  play
  Phúc lợi
  Quản lý thông tin phúc lợi
 • video
  play
  Quy hoạch
  Quy hoạch cán bộ
 • video
  play
  Quy hoạch
  Gợi ý nhân viên đủ tiêu chí quy hoạch
 • video
  play
  Đồng phục
  Số hóa quy trình quản lý, cấp phát đồng phục
 • video
  play
  Đề xuất
  Kết nối AMIS Quy trình giúp tự động hóa quy trình đề xuất – phê duyệt các thủ tục nhân sự
 • video
  play
  Hội nhập
  Trải nghiệm hội nhập nhân viên mới: Thông minh hơn, chuyên nghiệp hơn!
 • video
  play
  Tiện ích khác
  Gửi email báo cáo ngay trên phần mềm mà không cần thao tác xuất khẩu
 • video
  play
  Tổng quan
  Giải pháp quản lý thông tin nhân sự tối ưu trong mùa dịch
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Quản lý và phân quyền cho người dùng
 • video
  play
  Hồ sơ
  Khai báo tra cứu hồ sơ
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tự động kiểm tra giấy tờ nhân viên cần nộp để nhắc nhở bổ sung kịp thời
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tạo cùng lúc nhiều hồ sơ, hợp đồng, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm từ mẫu
 • video
  play
  Hồ sơ
  Quản lý thông tin tiêm chủng trên hồ sơ nhân viên
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tự động tính toán và thông báo khi nhân viên đến tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định của Bộ luật Lao động 2019
 • video
  play
  Hồ sơ
  Tích hợp eKYC giúp tự động trích xuất thông tin từ giấy tờ
 • video
  play
  Hợp đồng
  Khai báo tra cứu hợp đồng
 • video
  play
  Hợp đồng
  Tạo cùng lúc nhiều hồ sơ, hợp đồng, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm từ mẫu
 • video
  play
  Hợp đồng
  Tùy chỉnh thông tin trên hợp đồng
 • video
  play
  Hợp đồng
  Ký hợp đồng điện tử qua WeSign
 • video
  play
  Khen thưởng
  Quản lý khen thưởng
 • video
  play
  Sự cố
  Quản lý sự cố
 • video
  play
  Phúc lợi
  Quản lý thông tin phúc lợi
 • video
  play
  Quy hoạch
  Quy hoạch cán bộ
 • video
  play
  Quy hoạch
  Gợi ý nhân viên đủ tiêu chí quy hoạch
 • video
  play
  Đồng phục
  Số hóa quy trình quản lý, cấp phát đồng phục
 • video
  play
  Đề xuất
  Kết nối AMIS Quy trình giúp tự động hóa quy trình đề xuất – phê duyệt các thủ tục nhân sự
 • video
  play
  Hội nhập
  Trải nghiệm hội nhập nhân viên mới: Thông minh hơn, chuyên nghiệp hơn!
 • video
  play
  Tiện ích khác
  Gửi email báo cáo ngay trên phần mềm mà không cần thao tác xuất khẩu
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.