Chính sách phụ cấp

Một số công ty thường có chính sách phụ cấp cho nhân viên ngoài các khoản lương, HR cần khai báo để làm dữ liệu tính lương. Phân hệ Chính sách\Phụ cấp cho phép người dùng:

 • Khai báo các chính sách phụ cấp của từng đơn vị, vị trí công việc với các thông tin như: khoản phụ cấp, định mức, số tiền/công thức, đơn vị/vị trí áp dụng,…
 • Các chính sách này sẽ được sử dụng để ghi nhận thông tin phụ cấp vào hồ sơ nhân viên và khi lập bảng lương.

Hướng dẫn chi tiết

Quản lý danh sách chính sách phụ cấp

Chương trình hiển thị danh sách các chính sách phụ cấp theo cơ cấu tổ chức trong phạm vi quyền hạn của người dùng.

Ví dụ: Người dùng được phân quyền xem dữ liệu của phòng Kinh doanh trong cơ cấu tổ chức thì chỉ có thể xem danh sách chính sách phụ cấp của phòng Kinh doanh.

Để HR tiện quản lý, chương trình cung cấp một số tiện ích:

 • Tìm kiếm chính sách phụ cấp theo tên chính sách, khoản phụ cấp (1); xem theo trạng thái sử dụng/cơ cấu công ty(2).

 • Sử dụng bộ lọc để xem danh sách phụ cấp theo mong muốn:

 • Tùy chỉnh các cột danh sách:

 • Chọn nhiều chính sách phụ cấp để thao tác hàng loạt (3), sắp xếp thứ tự chính sách phụ cấp theo alphabet (4), lựa chọn số bản ghi trên trang (5).

Thêm mới chính sách phụ cấp

Sau khi thêm mới phụ cấp cho đơn vị/vị trí công việc/nhân viên, HR cần lựa chọn thay đổi về lịch sử lương.

 • Cập nhật lịch sử lương hiện tại: Chương trình sẽ cập nhận lịch sử lương gần nhất.
 • Tạo lịch sử lương mới: Chương trình sẽ tự động tạo lịch sử lương mới trên hồ sơ nhân viên với thông tin giống như lịch sử lương cũ và bổ sung khoản phụ cấp mới được thêm vào (nếu chưa có phụ cấp này).

Lưu ý: Trường hợp nhân viên chưa có lịch sử lương nào thì thao tác thêm mới chính sách phụ cấp sẽ không ảnh hưởng.

Sửa/Xóa/Chuyển trạng thái chính sách phụ cấp

Trên giao diện danh sách chính sách phụ cấp, HR có thể thực hiện nhanh các thao tác chuyển trại thái, sửa hoặc xóa chính sách phụ cấp bằng 3 cách:

 • Cách 1: Thao tác lần lượt, di chuột đến chính sách phụ cấp cần thao tác và lựa chọn icon thao tác tương ứng.
 • Cách 2: Thao tác hàng loạt, chọn các chính sách phụ cấp sau đó lựa chọn thao tác.
 • Cách 3: Thao tác trên giao diện chi tiết chính sách phụ cấp.

Lưu ý:

 • Sau khi sửa chính sách phụ cấp, chương trình sẽ tự động cập nhật hồ sơ nhân viên theo các trường hợp sau:
  • Nếu sửa đơn vị, vị trí áp dụng: với những nhân viên mới được áp dụng, chương trình sẽ thêm khoản phụ cấp này vào lịch sử lương mới nhất trong hồ sơ. Còn với những nhân viên không còn áp dụng chính sách này, chương trình sẽ tự động xóa khoản phụ cấp khỏi lịch sử lương mới nhất của nhân viên đó.
  • Nếu sửa khoản phụ cấp, định mức, số tiền/công thức thì chương trình sẽ cập nhật thông tin vào lịch sử lương mới nhất trong hồ sơ nhân viên.
  • Nếu sửa trạng thái thì chương trình sẽ cập nhật trạng thái của khoản phụ cấp tại lịch sử lương mới nhất trong hồ sơ nhân viên.
 • Nếu HR chọn xóa chính sách phụ cấp thì chương trình sẽ đồng thời xóa các khoản phụ cấp trong lịch sử lương của những nhân viên đang áp dụng chính sách này.
 • Các chính sách phụ cấp sau khi được chuyển trạng thái, chương trình sẽ đồng thời vập nhật trạng thái các khoản phụ cấp tương ứng tại lịch sử lương mới nhất của những nhân viên đang áp dụng chính sách này.
Cập nhật 04/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.